Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2007-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 9

9.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/9

3. W przypadku braku żądania, określonego w ust. 1, cena importowa cif danej przesyłki, która ma być uwzględniana przy pobieraniu dodatkowej opłaty, jest ceną reprezentatywną, określoną w art. 2 ust. 2. W takim przypadku dodatkowa opłata celna zostaje obliczona na podstawie tabeli zamieszczonej w załączniku I. Artykuł 5 Rozporządzenie (WE) nr 1598/95 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.


Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2007 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I Dodatkowe należności przywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

(w EUR/100 kg) W przypadku gdy cena importowa: wynosi mniej niż (2): jest równa lub większa niż: jest równa lub większa niż: Dodatkowa opłata celna wynosi: wynosi mniej niż (3): Dodatkowa opłata celna wynosi: W przypadku gdy cena importowa wynosi mniej niż (4): W przypadku gdy cena importowa:

L 119/10

W przypadku gdy cena importowa:

Kod CN

Cena progowa

wynosi mniej niż (1):

jest równa lub większa niż:

Dodatkowa opłata celna wynosi:

Dodatkowa opłata celna wynosi:

PL

0401 10 10

37,50

33,75

22,50

30 % z [(1) — cena importowa] 22,50 15,00 15,00 9,38 9,38

3,38 + 50 % z [(2) — cena importowa]

7,13 + 70 % z [(3) — cena importowa]

11,06 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0401 10 90

25,80

23,22

15,48

30 % z [(1) — cena importowa] 15,48 10,32 10,32 6,45

2,32 + 50 % z [(2) — cena importowa]

4,90 + 70 % z [(3) — cena importowa]

6,45

7,61 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0401 20 11 24,66 16,44 16,44 10,28

41,10

36,99

24,66

30 % z [(1) — cena importowa]

3,70 + 50 % z [(2) — cena importowa]

7,81 + 70 % z [(3) — cena importowa]

10,28

12,12 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0401 20 19 11,28 7,52 7,52 4,70

18,80

16,92

11,28

30 % z [(1) — cena importowa]

1,69 + 50 % z [(2) — cena importowa]

3,57 + 70 % z [(3) — cena importowa]

4,70

5,55 + 90 % z [(4) — cena importowa]

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0401 20 91

48,80

43,92

29,28

30 % z [(1) — cena importowa] 29,28 19,52 19,52

4,39 + 50 % z [(2) — cena importowa]

12,20

9,27 + 70 % z [(3) — cena importowa]

12,20

14,40 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0401 20 99 11,94 7,96

19,90

17,91

11,94

30 % z [(1) — cena importowa]

1,79 + 50 % z [(2) — cena importowa]

7,96

4,98

3,78 + 70 % z [(3) — cena importowa]

4,98

5,87 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0401 30 11 180,00 120,00

300,00

270,00

180,00

30 % z [(1) — cena importowa]

27,00 + 50 % z [(2) — cena importowa]

120,00

75,00

57,00 + 70 % z [(3) — cena importowa]

75,00

88,50 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0401 30 19

250,00

225,00

150,00

30 % z [(1) — cena importowa] 150,00 100,00

22,50 + 50 % z [(2) — cena importowa]

100,00

62,50

47,50 + 70 % z [(3) — cena importowa]

62,50

73,75 + 90 % z [(4) — cena importowa]

0401 30 31 139,98

233,30

209,97

139,98

30 % z [(1) — cena importowa]

93,32

21,00 + 50 % z [(2) — cena importowa]

93,32

58,33

44,33 + 70 % z [(3) — cena importowa]

58,33

68,82 + 90 % z [(4) — cena importowa]

9.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 119 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 49 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiająca środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1865) (1)

 • Dz. U. L119 - 48 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. zwalniająca Zjednoczone Królestwo z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu materiałem siewnym warzyw zgodnie z dyrektywą Rady 2002/55/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1836)

 • Dz. U. L119 - 45 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych

 • Dz. U. L119 - 37 z 20079.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 45/04 (ex NN 62/04) na rzecz czeskiego producenta stali Třinecké železárny, a.s. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5245) (1)

 • Dz. U. L119 - 32 z 20079.5.2007

  Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 31 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L119 - 30 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiająca stanowisko, które w imieniu Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L119 - 29 z 20079.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L119 - 27 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 507/2007 z dnia 8 maja 2007 r. zmieniające po raz 76. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L119 - 24 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2007 z dnia 8 maja 2007 r. nakładające na importerów lub producentów niektórych substancji priorytetowych wymagania w zakresie informacji i badań zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1)

 • Dz. U. L119 - 22 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 505/2007 z dnia 8 maja 2007 r. tymczasowo ustanawiające zobowiązania dostawy cukru trzcinowego, który zostanie przywieziony w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami, na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L119 - 5 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 503/2007 z dnia 8 maja 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pohořelický kapr (ChNP) – Žatecký chmel (ChNP) – Pomme du Limousin (ChNP) – Tome des Bauges (ChNP))

 • Dz. U. L119 - 3 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 502/2007 z dnia 8 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 20079.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.