Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 120 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2007-05-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 120 POZ 1

Strona 1 z 50
10.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (1), w szczególności jego art. 102, a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

W odniesieniu do możliwości przewidzianej w art. 25 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, dotyczącej zmniejszenia mocy silnika przez grupę statków, należy określić warunki dla tej możliwości.

(5)

Należy zdefiniować określone pojęcia stosowane w szczególności w odniesieniu do akwakultury oraz przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury w celu zagwarantowania ich jednolitego rozumienia.

Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006 („rozporządzenie podstawowe”) zastępuje rozporządzenia Rady (WE) nr 1263/1999 (2) i (WE) 2792/1999 (3) uwzględniając zmiany, jakie zaszły w rybactwie, na obszarach zależnych głównie od rybactwa i w rybołówstwie śródlądowym. Należy zatem ustanowić szczegółowe przepisy wykonawcze dla rozporządzenia podstawowego.

(7)

W odniesieniu do wsparcia na inwestycje produkcyjne w akwakulturę oraz inwestycje w przetwarzanie i obrót państwa członkowskie powinny wyjaśnić w swoich programach operacyjnych, w jaki sposób zapewnią priorytetowe traktowanie małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw.

(2)

Należy określić szczegółowe zasady przedstawiania programów operacyjnych. W celu ułatwienia tworzenia programów operacyjnych oraz ich badania i zatwierdzania przez Komisję należy ustanowić wspólne zasady dotyczące struktury i treści tych programów, w oparciu w szczególności o wymogi określone w art. 20 rozporządzenia podstawowego.

(8)

W odniesieniu do wsparcia na środki na rzecz zdrowia zwierząt należy określić szczegółowe warunki w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i ich produktów oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (4).

(3)

W odniesieniu do wsparcia na środki na rzecz dostosowania wspólnotowej floty rybackiej państwa członkowskie powinny przedstawić w swoich programach operacyjnych metody obliczania premii.

(9)

W odniesieniu do wsparcia na środki będące przedmiotem wspólnego zainteresowania należy określić wydatki kwalifikowalne.

(1) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 54. (3) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 1).

W odniesieniu do obszarów zależnych głównie od rybactwa, o których mowa w art. 43 rozporządzenia podstawowego, należy wyszczególnić warunki ich wyboru.

(4) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 14.

L 120/2

(10)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(16)

10.5.2007

Partnerstwa publiczno-prywatne korzystające ze wsparcia na mocy art. 45 rozporządzenia podstawowego powinny spełniać określone warunki szczegółowe.

W oparciu o doświadczenia okresu programowania 2000–2006 konieczne jest szczegółowe określenie warunków, jakie powinny spełniać instrumenty inżynierii finansowej, aby mogły być finansowane w ramach programu operacyjnego.

(11)

W odniesieniu do wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa procedury wyboru grup powinny być przejrzyste w celu zapewnienia stosownej i wysokiej jakości strategii rozwoju wybieranych do udzielenia wsparcia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 120 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.