Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 508/2007 z dnia 7 maja 2007 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009

Data ogłoszenia:2007-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 5

3. Stawka celna w wysokości 98 EUR za tonę ustalona w ust. 1 i 2 dotyczy cukru surowego jakości standardowej określonej w pkt III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(7)

Środki konieczne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1),

W przypadku gdy ustalenie polaryzacji przywożonego cukru surowego odstępuje od 96 stopni, stawkę w wysokości 98 EUR za tonę zwiększa się lub zmniejsza w zależności od przypadku o 0,14 % za każdą jedną dziesiątą stopnia ustalonej różnicy.


4. Ilości przywiezione w ramach kontyngentów taryfowych ustalonych w ust. 1 i 2 oznaczone są numerem porządkowym wymienionym w załączniku I.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 2 Artykuł 1 Otwarcie kontyngentów taryfowych na przywóz surowego cukru trzcinowego do rafinacji 1. Dla roku gospodarczego 2006/2007 otwiera się kontyngent taryfowy w łącznej wysokości 396 288 ton wyrażonych w równoważniku cukru białego na przywóz z dowolnego kraju trzeciego surowego cukru trzcinowego do rafinacji objętego kodem CN 1701 11 10, z zastosowaniem stawki celnej 98 EUR za tonę. Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006 O ile art. 3 niniejszego rozporządzenia nie stanowi inaczej, dla przywozów cukru w ramach kontyngentu taryfowego otwartego niniejszym rozporządzeniem obowiązują zasady dotyczące pozwoleń na przywóz oraz tradycyjnego zapotrzebowania określone w rozporządzeniu (WE) nr 950/2006.

Artykuł 3 Pozwolenia na przywóz

Przywożona ilość jest rozdzielona w następujący sposób:

1. Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz ilości określonych w art. 1 składa się właściwym organom Bułgarii i Rumunii.

— Bułgaria: 149 061 ton, 2. Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz mogą składać wyłącznie rafinerie przemysłowe z siedzibą na terytorium Bułgarii i Rumunii, zatwierdzone zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

— Rumunia: 247 227 ton.

2. Dla każdego z rocznych okresów gospodarczych 2007/2008 oraz 2008/2009 otwiera się kontyngent taryfowy w łącznej wysokości 528 384 ton wyrażonych w równoważniku cukru białego na przywóz z dowolnego kraju trzeciego surowego cukru trzcinowego do rafinacji objętego kodem CN 1701 11 10, z zastosowaniem stawki celnej 98 EUR za tonę.

3. Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz oraz same pozwolenia zawierają następujące wpisy:

Przywożona ilość jest rozdzielona na każdy rok gospodarczy w następujący sposób:

a) w rubrykach 17 i 18: ilości cukru surowego, w równoważniku cukru białego, nieprzekraczające ilości przeznaczonych odpowiednio dla Bułgarii i Rumunii określonych w art. 1 ust. 1 i 2;

— Bułgaria: 198 748 ton,

b) w rubryce 20: okres roku gospodarczego, do którego się odnoszą, i co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części A załącznika II;

— Rumunia: 329 636 ton.

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

c) w polu 24 (w przypadku pozwoleń): co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części B załącznika II.

11.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 122/3

4. Pozwolenia na przywóz wydane na mocy niniejszego rozporządzenia są ważne wyłącznie dla przywozów do państw członkowskich, w których zostały wydane.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Są one ważne do końca roku gospodarczego, w którym zostały wydane.

3. Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, ustala się na jeden miesiąc.

5. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4 ust. 2, Komisja może – o ile to konieczne – zmienić przepisy ust. 3 niniejszego artykułu. Artykuł 5 Artykuł 4 Komitet Zarządzający ds. Cukru 1. Komisję wspomaga Komitet Zarządzający ds. Cukru. Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 59 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. ustalająca środki przejściowe stanowiące odstępstwo od dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu materiałem siewnym Helianthus annuus odmian, które nie zostały uznane za odporne na Orobanche spp, w związku z przystąpieniem Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1822) (1)

 • Dz. U. L122 - 57 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1852) (1)

 • Dz. U. L122 - 51 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1901)

 • Dz. U. L122 - 47 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Węgier i Malty dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1894)

 • Dz. U. L122 - 41 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1893)

 • Dz. U. L122 - 39 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury”

 • Dz. U. L122 - 31 z 200711.5.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 30 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 29 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L122 - 25 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L122 - 22 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007 z dnia 10 maja 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do pasz (1)

 • Dz. U. L122 - 19 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L122 - 18 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L122 - 17 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L122 - 15 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L122 - 13 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2007 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L122 - 11 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 7 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.