Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 508/2007 z dnia 7 maja 2007 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego na dostawy do rafinerii cukru w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009

Data ogłoszenia:2007-05-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 5

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2007 r. W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący

L 122/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.5.2007

ZAŁĄCZNIK I Numery porządkowe

Kontyngent przywozowy dla przywozów do Numer porządkowy

Bułgarii Rumunii

09.4365 09.4366

ZAŁĄCZNIK II A. Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 3 lit. b): — w języku bułgarskim: Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 508/2007. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)


— w języku hiszpańskim: Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 1, del Reglamento (CE) no 508/2007. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I) — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 1 nařízení (ES) č. 508/2007. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I) Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 1 i forordning (EF) nr. 508/2007. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I) Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 508/2007. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einzusetzen) Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 508/2007 artikli 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale) Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 508/2007. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι) Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 1 of Regulation (EC) No 508/2007. Order No (insert order number as referred to in Annex I) Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément ą l’article 1er du règlement (CE) no 508/2007. Numéro d’ordre (numéro d’ordre ą insérer conformément ą l’annexe I) Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007. Numero d’ordine (inserire in base all’allegato I) Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 508/2007 1. pantu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu) Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 508/2007 1 straipsnį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą) Finomításra szánt preferenciális nyerscukor az 508/2007/EK rendelet 1. cikkével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni) Zokkor preferenzjali mhux maħdum għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 508/2007. Nru. tas-Serje (daħħal in-numru tas-serje kif imsemmi fl-Anness I)

— w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim:

— w języku niderlandzkim: Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 508/2007. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I) — w języku polskim: Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 508/2007. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 122 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L122 - 59 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2007 r. ustalająca środki przejściowe stanowiące odstępstwo od dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu materiałem siewnym Helianthus annuus odmian, które nie zostały uznane za odporne na Orobanche spp, w związku z przystąpieniem Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1822) (1)

 • Dz. U. L122 - 57 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2007 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi sadzeniakami ziemniaków niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/56/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1852) (1)

 • Dz. U. L122 - 51 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1901)

 • Dz. U. L122 - 47 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Węgier i Malty dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1894)

 • Dz. U. L122 - 41 z 200711.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1893)

 • Dz. U. L122 - 39 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę dwóch członków komisji selekcyjnej oraz komisji monitorująco-doradczej na potrzeby działania Wspólnoty „Europejska Stolica Kultury”

 • Dz. U. L122 - 31 z 200711.5.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 30 z 200711.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L122 - 29 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L122 - 25 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L122 - 22 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007 z dnia 10 maja 2007 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek do pasz (1)

 • Dz. U. L122 - 19 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L122 - 18 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2007 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L122 - 17 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L122 - 15 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L122 - 13 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2007 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L122 - 11 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L122 - 7 z 200711.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.