Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 26). (4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52). (5) Dz.U. L 122 z 9.5.2006, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 26. Sprostowanie w Dz.U. L 47 z 16.2.2007, str. 21).


12.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/27

(6)

W celu zapewnienia równych zasad wszystkim wnioskodawcom z krajów Wspólnoty ustanawia się środek przejściowy w odniesieniu do przywozu towarów do Bułgarii i Rumunii przed dniem 31 grudnia 2006 r. Złożony wniosek powinien zawierać dowód, przedstawiony w sposób wymagany przez właściwe organy, że wymieniony przywóz towarów stosowany jako ilość referencyjna dla celów tego kontyngentu pochodził z zakładów i krajów trzecich lub części krajów trzecich, o których mowa w art. 9 decyzji Rady 79/542/EWG (1), w art. 8 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/99/WE (2) oraz w art. 11 i 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 (3).

Numerem porządkowym kontyngentu taryfowego jest 09.4003.

2. Cło związane ze wspólną taryfą celną mające zastosowanie do kontyngentu wymienionego w ust. 1 wynosi 20 % ad valorem.

Artykuł 2 1. Zarządzanie przywozowym kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1 ust. 1, odbywa się dwuetapowo: najpierw przyznawane są uprawnienia do przywozu, a następnie wydaje się pozwolenia na przywóz.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności szczegółowe przepisy w sprawie wniosków o uprawnienia do przywozu, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń na przywóz. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 stosuje się od 1 lipca 2007 r. wobec pozwoleń na przywóz wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia, nie naruszając dodatkowych warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

2. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1291/2000 oraz (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 3

(8)

W celu uniknięcia spekulacji należy ustanowić zabezpieczenie uprawnień do przywozu dla każdego wnioskodawcy w ramach kontyngentu.

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) 100 kilogramów mięsa z kością odpowiada 77 kilogramom mięsa bez kości;

(9)

W celu nałożenia na podmioty gospodarcze obowiązku ubiegania się o pozwolenie na przywóz dla wszystkich przydzielonych uprawnień do przywozu należy ustalić, że obowiązek taki stanowi podstawowy wymóg w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolniczych (4).

b) „mięso mrożone” oznacza, że jest ono zamrożone i w chwili wprowadzenia do obszaru celnego Wspólnoty jego temperatura wewnętrzna wynosi nie więcej niż – 12 °C.

Artykuł 4

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Wołowego i Cielęcego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1. Dla celów stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 ubiegający się o uprawnienia do przywozu muszą wykazać, że ilość wołowiny objęta kodami CN 0201, 0202, 0206 10 95 lub 0206 29 91 została przywieziona przez nich lub w ich imieniu, zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi, pomiędzy dniem 1 maja 2006 r. a dniem 30 kwietnia 2007 r. (zwana dalej „ilością referencyjną”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 33 z 200712.5.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873) (1)

 • Dz. U. L123 - 30 z 200712.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911) (1)

 • Dz. U. L123 - 24 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na obszarze ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L123 - 22 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L123 - 21 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L123 - 20 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 63. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L123 - 19 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L123 - 18 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L123 - 16 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 31. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L123 - 14 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L123 - 3 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001

 • Dz. U. L123 - 1 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 519/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.