Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26 - Strona 3

Strona 3 z 4

Artykuł 1 1. Niniejszym otwiera się kontyngent taryfowy wynoszący 53 000 ton, wyrażony jako masa mięsa bez kości, na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 0206 29 91 na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

(1) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006. (4) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.


2. Spółka utworzona wskutek fuzji spółek, z których każda wykazuje przywóz ilości referencyjnej, może wykorzystać te ilości referencyjne jako podstawę wniosku.

3. W przypadku ilości referencyjnych odnoszących się do przywozu towarów do Bułgarii i Rumunii przed dniem 31 grudnia 2006 r. ubiegający się o przyznanie uprawnień do przywozu muszą wykazać, iż przywieziony towar pochodzi z zakładów i krajów trzecich lub części ich terytorium, o których mowa w art. 9 decyzji Rady 79/542/EWG, w art. 8 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/99/WE oraz w art. 11 i 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004.

L 123/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2007

O uznaniu dokumentów dowodzących zgodności z warunkami wymienionymi w akapicie pierwszym decyduje właściwy organ krajowy. Artykuł 5 1. Wnioski o uprawnienia do przywozu składane są nie później niż do dnia 1 czerwca 2007 r. do godziny 13:00 czasu brukselskiego. Całkowita ilość objęta wnioskami o uprawnienia do przywozu złożonymi w okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego nie może przekraczać ilości referencyjnych wnioskodawcy. Wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą, są odrzucane przez właściwe organy. 2. Wraz z wnioskiem o prawa przywozowe składa się zabezpieczenie w wysokości 6 EUR na 100 kg mięsa bez kości. 3. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o całkowitej ilości, o którą złożono wnioski, nie później niż o godz. 13:00 czasu brukselskiego w trzeci piątek po upływie terminu składania wniosków określonego w ust. 1. Artykuł 6 1. Uprawnienia do przywozu przyznaje się od siódmego do szesnastego dnia roboczego po upływie terminu składania powiadomień, o którym mowa w art. 5 ust. 3. 2. Jeśli zastosowanie współczynnika przydziału wymienionego w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powoduje przyznanie mniejszych uprawnień do przywozu niż te, o które ubiega się wnioskodawca, zabezpieczenie złożone zgodnie z art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia zostaje bezzwłocznie zwrócone w odpowiedniej proporcji. Artykuł 7 1. Dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości przyznanych w ramach kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, odbywa się za okazaniem pozwolenia na przywóz.

2. Wnioski o pozwolenie na przywóz muszą obejmować całkowitą przyznaną ilość. Ten obowiązek stanowi podstawowy wymóg w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85. Artykuł 8 1. Wnioski o pozwolenie na przywóz mogą być składane wyłącznie w państwie członkowskim, gdzie wnioskodawca ubiega się o uprawnienia do przywozu oraz je uzyskuje w ramach kontyngentu określonego w art. 1 ust. 1. Każdorazowe wydanie pozwolenia na przywóz powoduje adekwatne ograniczenie uzyskanych uprawnień do przywozu oraz, w odpowiedniej proporcji, bezzwłoczny zwrot zabezpieczenia złożonego zgodnie z art. 5 ust 2. 2. Zezwolenia na przywóz wydaje się na wniosek podmiotu gospodarczego, który otrzymał prawa do przywozu, oraz wystawia się na jego nazwę. 3. Wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia na przywóz zawierają: a) jedną z poniższych grup kodów CN w polu 16: — 0202 10 00, 0202 20, — 0202 30, 0206 29 91; b) w polu 20, numer porządkowy kontyngentu (09.4003) oraz jedną z adnotacji określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 9 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 26 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 33 z 200712.5.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873) (1)

 • Dz. U. L123 - 30 z 200712.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911) (1)

 • Dz. U. L123 - 24 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na obszarze ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L123 - 22 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L123 - 21 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L123 - 20 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 63. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L123 - 19 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L123 - 18 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L123 - 16 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 31. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L123 - 14 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L123 - 3 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001

 • Dz. U. L123 - 1 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 519/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.