Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 8

TYTUŁ IV ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE NA OBSZARZE 3

a) wykaz statków pływających pod ich banderami o ładowności większej niż 363 tony metryczne (400 ton netto), dla których wystąpiono z wnioskiem o przydzielenie DML na cały nadchodzący rok;

Artykuł 21 Przeładunek 1. Zakazane jest stosowanie statków pomocniczych do wspomagania statków prowadzących połowy za pomocą urządzeń powodujących koncentrację ryb. b) wykaz statków pływających pod ich banderami o ładowności większej niż 363 tony metryczne (400 ton netto), dla których wystąpiono z wnioskiem o przydzielenie DML na pierwsze lub drugie półrocze nadchodzącego roku;


12.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/9

c) dla każdego statku, dla którego wystąpiono z wnioskiem o przydzielenie DML, zaświadczenie stanowiące, że statek posiada właściwe narzędzia połowowe i wyposażenie do ochrony delfinów oraz że jego kapitan ukończył zatwierdzone szkolenie w zakresie techniki ratowania i uwalniania delfinów;

Artykuł 27 Żółwie morskie 1. Ilekroć zauważy się żółwia morskiego w sieciach, należy podjąć w racjonalnym zakresie wszelkie wysiłki w celu uratowania go, zanim zaplącze się w sieci, włącznie z wysłaniem w razie konieczności łodzi motorowej.

d) wykaz statków pływających pod ich banderami, które prawdopodobnie będą prowadzić połowy na wymienionym wyżej obszarze w nadchodzącym roku.

2. Jeżeli żółw morski jest zaplątany w sieć, wyciąganie sieci musi zostać wstrzymane, gdy tylko żółw wydostanie się z wody oraz nie może zostać ponownie podjęte do momentu uwolnienia i wypuszczenia żółwia.

Artykuł 25 Rozdział DML 1. Państwa członkowskie zapewniają, by wnioski o DML były zgodne z warunkami określonymi w Porozumieniu w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów oraz ze środkami ochronnymi przyjętymi przez IATTC. 3. Jeżeli żółw morski znajdzie się na pokładzie statku, należy zastosować wszystkie odpowiednie metody pomagające przywrócić go do normalnego stanu, zanim zostanie ponownie wypuszczony do wody.

2. Komisja bada wykazy i ich zgodność z postanowieniami Porozumienia w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów i środkami ochronnymi przyjętymi przez IATTC oraz przekazuje je dyrektorowi IATTC. W przypadku gdy badanie wykaże, że wniosek nie spełnia warunków określonych w niniejszym ustępie, Komisja niezwłocznie informuje zainteresowane państwo członkowskie o niemożności przesłania całości lub części wniosku dyrektorowi IATTC, z podaniem powodów.

4. Zakazane jest wyrzucanie do morza z tuńczykowców toreb z soli i innych plastikowych odpadów.

5. Jeżeli jest to możliwe, żółwie morskie, które dostały się do urządzeń powodujących koncentrację ryb lub innych narzędzi połowowych, są uwalniane.

3. Komisja informuje każde państwo członkowskie o ogólnym DML do rozdziału między statki pływające pod jego banderą.

6. Urządzenia powodujące koncentrację ryb niewykorzystywane do połowów są wydobywane z wody.

4. Do dnia 15 stycznia każdego roku każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o sposobie rozdziału DML między statki pływające pod ich banderą.

TYTUŁ V ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE NA OBSZARZE 4

Artykuł 28 Ograniczenie strat 5. Do dnia 1 lutego każdego roku Komisja przekazuje dyrektorowi IATTC wykaz i informację o rozdziale DML między statki rybackie Wspólnoty. Państwa członkowskie podejmują środki mające na celu ograniczenie do minimum strat, odrzutów, połowów przez narzędzia zagubione lub porzucone, zmniejszenie zanieczyszczenia powodowanego przez statki rybackie, obniżenie ilości złowionych ryb lub innych zwierząt z gatunków niedocelowych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na gatunki pokrewne lub zależne, w szczególności na gatunki zagrożone wyginięciem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 33 z 200712.5.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873) (1)

 • Dz. U. L123 - 30 z 200712.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911) (1)

 • Dz. U. L123 - 26 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L123 - 24 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na obszarze ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L123 - 22 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L123 - 21 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L123 - 20 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 63. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L123 - 19 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L123 - 18 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L123 - 16 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 31. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L123 - 14 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L123 - 1 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 519/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.