Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 8

Artykuł 26 Ochrona innych gatunków niedocelowych 1. Sejnery, w zakresie, w jakim jest to wykonalne, uwalniają niezwłocznie w stanie nieuszkodzonym wszystkie żółwie morskie, rekiny, bonito, koryfeny i inne okoniokształtne, raje oraz inne gatunki niedocelowe.

TYTUŁ VI PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 29 2. Należy zachęcać rybaków do opracowywania i wprowadzania technik i sprzętu, które ułatwiają szybkie i bezpieczne uwalnianie wszelkich zwierząt tego typu. Ssaki morskie 1. Zakazane jest otaczanie okrężnicami wszelkich stad lub grup ssaków morskich.


L 123/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2007

2. Ustęp 1 ma zastosowanie do wszystkich statków rybackich Wspólnoty z wyjątkiem statków wymienionych w art. 23.

TYTUŁ VII PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 31 Uchylenie Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 973/2001.

Artykuł 30 Procedura komitetu Środki, które mają zostać podjęte na mocy art. 6 ust. 4 i art. 8 ust. 2, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Artykuł 32 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 2007 r.. W imieniu Rady

H. SEEHOFER

Przewodniczący

12.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/11

ZAŁĄCZNIK I Wykaz gatunków masowo migrujących — Tuńczyk długopłetwy, biały: Thunnus alalunga — Tuńczyk zwyczajny, błękitnopłetwy: Thunnus thynnus — Opastun: Thunnus obesus — Bonito, tuńczyk pasiasty: Katsuwonus pelamis — Pelamida: Sarda sarda — Tuńczyk żółtopłetwy: Thunnus albacares — Tuńczyk czarnopłetwy: Thunnus atlanticus — Tunek, wszystkie gatunki: Euthynnus spp. — Tuńczyk południowy: Thunnus maccoyii — Tazar, wszystkie gatunki: Auxis spp. — Prażmowate: Bramidae — Marlin, wszystkie gatunki: Tetrapturus spp.; Makaira spp. — Żaglica, wszystkie gatunki: Istiophorus spp. — Miecznik: Xiphias gladius — Sajra, wszystkie gatunki: Scomberesox spp.; Cololabis spp. — Koryfena; koryfena mała: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis — Rekiny: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae. — Walenie (wieloryby i morświny): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

L 123/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2007

ZAŁĄCZNIK II Wykaz ICCAT gatunków tuńczyka i tuńczykopodobnych — Tuńczyk zwyczajny, błękitnopłetwy: Thunnus thynnus — Tuńczyk południowy: Thunnus maccoyii — Tuńczyk żółtopłetwy: Thunnus albacares — Tuńczyk długopłetwy, biały: Thunnus alalunga — Opastun: Thunnus obesus — Tuńczyk czarnopłetwy: Thunnus atlanticus — Tunek atlantycki: Euthynnus alletteratus — Bonito, tuńczyk pasiasty: Katsuwonus pelamis — Pelamida: Sarda sarda — Tazar: Auxis thazard — Tazar marun: Auxis rochei — Orcyn: Orcynopsis unicolor — Solandra: Acanthocybium solandri — Makrela hiszpańska: Scomberomorus maculatus — Makrela kawala: Scomberomorus cavalla — Makrela zachodnioafrykańska: Scomberomorus tritor — Makrela brazylijska: Scomberomorus brasilliensis — Makrela królewska: Scomberomorus regalis — Żaglica biała: Istiophorus albicans — Marlin czarny: Makaira indica — Marlin błękitny: Makaira nigricans — Marlin biały: Tetrapturus albidus — Miecznik: Xiphias gladius — Marlin długonosy: Tetrapturus pfluegeri

12.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/13

ZAŁĄCZNIK III Długość statków (art. 6 ust. 2) Definicja długości statków według ICCAT: — dla każdego statku rybackiego zbudowanego po dniu 18 lipca 1982 r. – 96 % całkowitej długości kadłuba, mierzonej w płaszczyźnie wodnicy na wysokości równej 85 % najmniejszej wysokości bocznej, mierzonej od górnej krawędzi stępki lub długość mierzona w płaszczyźnie tej wodnicy, od przedniej krawędzi dziobnicy do osi trzonu sterowego, jeżeli długość ta jest większa. Na statkach z przegłębieniem konstrukcyjnym długość tę mierzy się w płaszczyźnie równoległej do wodnicy konstrukcyjnej, — dla każdego statku rybackiego zbudowanego przed dniem 18 lipca 1982 r. – długość zarejestrowana, wpisana do rejestrów krajowych lub innych rejestrów statków.

ZAŁĄCZNIK IV WIELKOŚĆ MINIMALNA (Artykuł 8 ust. 1)

Gatunek Wielkości minimalne

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) (1) Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) (2) Włócznik (Xiphias gladius) (3)

6,4 kg lub 70 cm 10 kg lub 80 cm 25 kg lub 125 cm (żuchwa)

(1) Wielkość minimalna stosowana wyłącznie do części wschodniej Oceanu Atlantyckiego. (2) Wielkość minimalna stosowana wyłącznie do Morza Śródziemnego. (3) Wielkość minimalna stosowana wyłącznie do Oceanu Atlantyckiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 33 z 200712.5.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873) (1)

 • Dz. U. L123 - 30 z 200712.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911) (1)

 • Dz. U. L123 - 26 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L123 - 24 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na obszarze ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L123 - 22 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L123 - 21 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L123 - 20 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 63. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L123 - 19 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L123 - 18 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L123 - 16 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 31. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L123 - 14 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L123 - 1 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 519/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.