Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 30

Strona 1 z 2
L 123/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/330/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli, zakazy mogą zostać zniesione w odniesieniu do świeżych ryb i miodu. Należy koniecznie zapewnić, że zniesienie zakazów nie spowoduje zagrożenia zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Konieczne jest również zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1480/2004 (2), które określa szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów Republiki Cypryjskiej niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Republiki Cypryjskiej na obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd sprawuje skuteczną kontrolę. W związku z tym handel produktami, których dotyczy zniesienie zakazu, powinien podlegać pewnym warunkom. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu przystąpienia (1), w szczególności jego art. 4 ust. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do czasu powtórnego zjednoczenia Cypru art. 1 ust. 1 Protokołu 10 do Aktu przystąpienia zawiesza stosowanie dorobku prawnego Wspólnoty na obszarze Republiki Cypryjskiej, nad którym rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli. Ze względów związanych ze zdrowiem publicznym i zdrowiem zwierząt rozporządzenie (WE) nr 866/2004 zakazuje przemieszczania produktów zwierzęcych na tereny Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje skuteczną kontrolę, poprzez linię oddzielającą je od terenów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli. Jako pierwszy krok, zważywszy na produkcję na obszarach Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakazy przemieszczania produktów zwierzęcych poprzez linię oddzielającą tereny Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje skutecznej kontroli, od terenów, nad którymi ją sprawuje, wprowadzone artykułem 4 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 866/2004, nie mają odtąd zastosowania do produktów zwierzęcych określonych w załącznikach I i II do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 272 z 20.8.2004, str. 3.

(3)

(1) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1283/2005 (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, str. 8).

12.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/31

Handel tymi produktami podlega warunkom określonym w odpowiednich załącznikach. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I Świeże ryby A. Produkt zwierzęcy: Świeże ryby B. Warunki 1. Świeże ryby muszą być bezpośrednio wyładowywane ze statków rybackich, na których pokładzie złowione ryby są przechowywane przez mniej niż 24 godziny. Statki rybackie, o których mowa, muszą prowadzić działalność zgodnie z wymogami załącznika III, sekcji VIII, rozdziału I części I.A oraz rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 123 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 33 z 200712.5.2007

  Zalecenie Komisji z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1873) (1)

 • Dz. U. L123 - 26 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2007 z dnia 11 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L123 - 24 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii na obszarze ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L123 - 22 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2007 z dnia 10 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES V, VI oraz VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L123 - 21 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L123 - 20 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 63. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L123 - 19 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. rundy przetargu przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział III

 • Dz. U. L123 - 18 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2007 z dnia 11 maja 2007 r. dotyczące 31. odrębnego do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005, rozdział II

 • Dz. U. L123 - 16 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 31. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L123 - 14 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2007 z dnia 11 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L123 - 3 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające środki techniczne dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków masowo migrujących oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 973/2001

 • Dz. U. L123 - 1 z 200712.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 519/2007 z dnia 7 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.