Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 839 - Strona 2

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 839 - Strona 2

Strona 2 z 6

121 1210

Wydatki administracyjne Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) Artykuł 1 2 1 — Razem ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM 24 000 24 000 51 000

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/847 PHEA

ROZDZIAŁ 1 3 — INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA ROZDZIAŁ 1 4 — INNE USŁUGI

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 3

130 1300 1301 1302


Infrastruktura socjalna i szkolenia Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu Inna infrastruktura Artykuł 1 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 36 000 80 000 5 000 121 000 121 000

ROZDZIAŁ 1 4

140 1400

Inne usługi Pracownicy tymczasowi Artykuł 1 4 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 140 000 140 000 140 000

Tytuł 1 — Razem

2 594 000

L 126/848 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110 1100

Pracownicy tymczasowi Wynagrodzenie podstawowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

712 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe pracowników tymczasowych. 1101 Dodatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

178 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 oraz sekcja I, II oraz art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich dodatków dla pracowników tymczasowych, w tym: — dodatków na gospodarstwo domowe, — dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu, — dodatków edukacyjnych, — dodatków zagranicznych za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie, — dodatków mieszkaniowych, — kosztów podróży związanych z corocznym urlopem, — dodatku z tytułu narodzin dziecka, — w razie śmierci urzędnika wypłacenie pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon oraz pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika. 111 1110 Pozostali pracownicy Pracownicy kontraktowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 352 000

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, w szczególności jego art. 79. Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wynagrodzeniem, ubezpieczeniem społecznym i wszelkimi dodatkami oraz pozostałymi wydatkami związanymi z tymi pracownikami.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/849 PHEA

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

112 1120

Składki pracodawców Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

31 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73. 1121 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

9 000

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a oraz art. 42. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników tymczasowych, jak również na płatności z tytułu ustanowienia lub utrzymania uprawnień emerytalnych pracowników tymczasowych Agencji w ich kraju pochodzenia.

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

120 1200

Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników Wydatki związane z rekrutacją

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

27 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 oraz art. 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji. 1201 Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 839 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 637 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.