Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz (1)

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 16

Strona 1 z 2
L 128/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2005 (4) dotyczące stałego zezwolenia na dodatek oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych dodatków już dozwolonych do stosowania w paszach.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt i podstawy uzasadnienia oraz procedury wydawania takich zezwoleń.

Przedstawiono nowe dane popierające wniosek o udzielenie zezwolenia w przypadku prosiąt (odstawionych od maciory) i tuczników. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 23 stycznia 2007 r., że preparat Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, ludzi ani środowiska naturalnego (5). Według tej opinii stosowanie tego preparatu zgodnie z dawkami zalecanymi przez Urząd dla prosiąt i tuczników skutecznie poprawia parametry wydajności. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania konkretnych wymogów dotyczących monitorowania rynku po wprowadzeniu preparatu do obrotu. W opinii tej poddano również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku do paszy w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne powołane rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek w celu uzyskania zezwolenia na preparat określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku załączono szczegółowe dane oraz dokumenty wymagane na mocy z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena preparatu dowodzi, że warunki wydania zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy dopuścić stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Wniosek dotyczy dopuszczenia nowego zastosowania preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz dla prosiąt (odstawionych od maciory) i tuczników, celem sklasyfikowania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) zostało dopuszczone dla prosiąt i tuczników przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2003 (2) tymczasowo dopuszczające stosowanie niektórych mikroorganizmów w paszach, dla macior przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2003 (3) udzielające tymczasowego zezwolenia na stosowanie niektórych mikroorganizmów w paszach (Enterococcus faecium i Lactobacillus acidophilus), dla kurcząt przeznaczonych

Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatków „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku.

(4) Dz.U. L 84 z 2.4.2005, str. 3. (5) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Przyjęta dnia 23 stycznia 2007 r. Dziennik EFSA (2007) 440, str. –9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 50 z 200716.5.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L128 - 49 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

 • Dz. U. L128 - 45 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

 • Dz. U. L128 - 43 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175) (1)

 • Dz. U. L128 - 31 z 200716.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (1)

 • Dz. U. L128 - 26 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L128 - 19 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L128 - 13 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 6 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L128 - 3 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.