Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 43

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/43

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/335/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Pismem z dnia 16 maja 2006 r. Komisja poinformowała Włochy o swej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, w kwestii wyżej wymienionej pomocy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag.

po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1),

(4)

Włochy przekazały swoje uwagi pismem z dnia 23 czerwca 2006 r., w którym zapowiedziały przesłanie w późniejszym terminie dalszych, bardziej szczegółowych uwag.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) I. PROCEDURA (1)

W trakcie postępowania nie otrzymano innych uwag.

Pismem z dnia 18 października 2005 r. władze włoskie zawiadomiły Komisję o wyżej wymienionej pomocy państwa. Pismami z dnia 20 grudnia 2005 r., 13 marca 2006 r. i 27 marca 2006 r. władze włoskie przekazały Komisji dodatkowe informacje, odpowiadając tym samym na prośbę Komisji o dodatkowe wskazówki, wyrażoną w pismach z dnia 10 listopada 2005 r. i 8 lutego 2006 r.

(6)

Pismami z dnia 21 września 2006 r. i 10 stycznia 2007 r. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje.

(7)

Pismem z dnia 30 stycznia 2007 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 2 lutego 2007 r., Włochy powiadomiły Komisję o wycofaniu zgłoszonego środka pomocy.

(1) Dz.U. C 146 z 22.6.2006, str. 18.

(2) Patrz: przypis 1.

L 128/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY (8)

IV. OCENA (12)

Środek pomocy był przeznaczony na promowanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, które powstały w następstwie konsolidacji (koncentracji lub połączenia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw) przy wykorzystaniu ulg podatkowych. Wartość zgłoszonego środka miała wynieść 120 mln EUR w 2006 r., 242 mln EUR w 2007 r. i 122 mln EUR w 2008 r.

W następstwie wycofania zgłoszenia dalsze postępowanie staje się bezzasadne.

V. WNIOSEK (13)

(9)

Podstawę prawną środka stanowi art. 2 dekretu z mocą ustawy nr 106 z dnia 17 czerwca 2005 r. przekształconego w ustawę nr 156 w dniu 31 lipca 2005 r. Podstawa ta obejmuję klauzulę zawieszającą. Programu pomocy nie wprowadzono.

W związku z powyższym Komisja postanowiła zakończyć postępowanie na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE, które w następstwie wycofania przez Włochy omawianego środka pomocy stało się bezzasadne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(10)

Włochy zastosowały już podobny środek w 2005 r. (3) w myśl rozporządzenia przewidującego wyłączenie pewnych kategorii pomocy dla MŚP (4). Tego rodzaju środek pomocy ogranicza pułap ulgi podatkowej do 50 % kosztów doradztwa związanego z procesem koncentracji lub połączenia. Władze włoskie wskazały, że ze względu na wyżej wymieniony pułap zainteresowanie środkiem było niewielkie – otrzymano jedynie 132 wnioski o całkowitej kwocie ulgi podatkowej wynoszącej 3 442 261 EUR. Ostatecznie zatwierdzono jedynie 46 spośród nich, przy czym całkowita kwota ulgi podatkowej wyniosła 415 261 EUR.

Artykuł 1 Wskutek wycofania przez Włochy zgłoszonego środka pomocy bezzasadne stało się postępowanie w jego sprawie. Komisja postanowiła zatem zakończyć postępowanie wszczęte na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

III. UWAGI WŁOCH (11)

Sporządzono w Brukseli, 21 marca 2007 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2007 r. władze włoskie poinformowały Komisję, że dotacje z tytułu omawianego środka pomocy zostały wykorzystane na inne cele, w związku z czym środek nie został wprowadzony w życie i został wycofany.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(3) Podstawę stanowił art. 9 dekretu z mocą ustawy nr 35/2005 przekształconego w ustawę nr 80/2005, zarejestrowaną w Komisji w dniu 21 kwietnia 2005 r. pod numerem referencyjnym XS 89/05. 4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia ( 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 50 z 200716.5.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L128 - 49 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

 • Dz. U. L128 - 45 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

 • Dz. U. L128 - 31 z 200716.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (1)

 • Dz. U. L128 - 26 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L128 - 19 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L128 - 16 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 13 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 6 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L128 - 3 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.