Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 45 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 45 - Strona 2

Strona 2 z 4

L 128/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

— dyrektywa Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzająca minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży (1), — dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (2), — dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (3), — decyzja Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określająca specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (4), — dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (5), — decyzja Rady 96/463/WE z dnia 23 lipca 1996 r. wyznaczająca organ referencyjny odpowiedzialny za współpracę w zakresie ujednolicania metod badania i oceny wyników w odniesieniu do czystorasowych zwierząt hodowlanych z gatunku bydła (6), — dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (7), — rozporządzenie (WE) nr 882/2004 w odniesieniu do brucelozy.


(6) (8)

finansowania wspólnej polityki rolnej (8) programy zwalczania i kontroli chorób zwierząt (środki weterynaryjne) będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Do celów kontroli finansowej będą mieć zastosowanie art. 9, 36 i 37 wspomnianego rozporządzenia.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W odniesieniu do klasycznego pomoru świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule w Hanowerze (Niemcy) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku IV do dyrektywy 2001/89/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 232 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., z czego maksymalnie 18 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym klasycznego pomoru świń.

Artykuł 2 W odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Central Veterinary Laboratory w Addlestone (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 92/66/EWG.

Pomoc finansowa na działalność wspólnotowych laboratoriów referencyjnych i organizację przez nie warsztatów powinna również być zgodna z zasadami kwalifikowalności, określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006. Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie

(7)

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 77 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

(1) Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (2) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (3) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (4) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30). (5) Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (6) Dz.U. L 192 z 2.8.1996, str. 19. (7) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 45 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 50 z 200716.5.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L128 - 49 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

 • Dz. U. L128 - 43 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175) (1)

 • Dz. U. L128 - 31 z 200716.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (1)

 • Dz. U. L128 - 26 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L128 - 19 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L128 - 16 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 13 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 6 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L128 - 3 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.