Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 50

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 50

L 128/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)


na okres sześciu miesięcy. Środki te mają zastosowanie do osób wymienionych w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska, które są bezpośrednio odpowiedzialne za masowe i niewspółmierne użycie siły w Andidżanie oraz za uniemożliwianie prac niezależnej komisji. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko podlega stałemu przeglądowi. Jego obowiązywanie jest odpowiednio przedłużane lub jest ono zmieniane, jeżeli Rada uzna, że jego cele nie zostały osiągnięte. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

W dniu 14 listopada 2005 r. w odpowiedzi na nadmierne, niewspółmierne i masowe użycie siły przez uzbeckie siły bezpieczeństwa podczas wydarzeń w Andidżanie w maju 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/792/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Uzbekistanowi (1). Obowiązywanie niektórych środków ograniczających zostało przedłużone na mocy wspólnego stanowiska 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. (2). W świetle oceny sytuacji w Uzbekistanie Rada postanowiła przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających dotyczących wjazdu niektórych osób na okres sześciu miesięcy. W tym okresie Rada dokona przeglądu środków w świetle wszelkich istotnych zmian obecnej sytuacji, w szczególności w zakresie elementów określonych w motywie 7 wspólnego stanowiska 2005/792/WPZiB,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Obowiązywanie środków określonych w art. 3 wspólnego stanowiska 2005/792/WPZiB zostaje niniejszym przedłużone

W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, str. 72. (2) Dz.U. L 318 z 17.11.2006, str. 43.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/51

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 1 1. Nazwisko, imię: Ałmatow, Zakirżan Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: były Minister Spraw Wewnętrznych Adres: Taszkent, Uzbekistan Data urodzenia: 10 października 1949 r. Miejsce urodzenia: Taszkent, Uzbekistan Numer paszportu lub dowodu tożsamości: nr paszportu DA 0002600 (paszport dyplomatyczny) Obywatelstwo: uzbeckie 2. Nazwisko, imię: Mułłażonow, Tochir Ochunowicz Alias: alternatywna pisownia nazwiska: Mułłażanow Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: były Pierwszy Wiceminister Spraw Wewnętrznych Adres: Taszkent, Uzbekistan Data urodzenia: 10 października 1950 r. Miejsce urodzenia: Fergana, Uzbekistan Numer paszportu lub dowodu tożsamości: nr paszportu DA 0003586 (paszport dyplomatyczny) ważny do 5.11.2009 Obywatelstwo: uzbeckie 3. Nazwisko, imię: Mirzajew, Rusłan Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: Minister Obrony, były doradca krajowy Narodowej Rady Bezpieczeństwa 4. Nazwisko, imię: Ergaszew, Paweł Isłamowicz Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: pułkownik, dowódca brygady „Centrum” 5. Nazwisko, imię: Mamo, Władimir Adolfowicz Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: generał brygady, zastępca dowódcy brygady sił specjalnych Ministerstwa Obrony 6. Nazwisko, imię: Pak, Grigorij Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: pułkownik, dowódca brygady szybkiego reagowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (jednostka 7332) 7. Nazwisko, imię: Tażyjew, Walerij Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: pułkownik, dowódca niezależnego oddziału sił specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (jednostka 7351)

L 128/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

8. Nazwisko, imię: Inojatow, Rustam Raulowicz Płeć: mężczyzna Tytuł, pełniona funkcja: Szef SNB (Narodowe Służby Bezpieczeństwa) Adres: Taszkent, Uzbekistan Data urodzenia: 22 czerwca 1944 r. Miejsce urodzenia: Sherabad, Uzbekistan Numer paszportu lub dowodu tożsamości: nr paszportu DA 0003171 (paszport dyplomatyczny); także paszport dyplomatyczny nr 0001892 (utracił ważność 15.9.2004) Obywatelstwo: uzbeckie

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 49 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

 • Dz. U. L128 - 45 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

 • Dz. U. L128 - 43 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175) (1)

 • Dz. U. L128 - 31 z 200716.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (1)

 • Dz. U. L128 - 26 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L128 - 19 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L128 - 16 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 13 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 6 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L128 - 3 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.