Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

Data ogłoszenia:2007-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 10

Strona 1 z 2
L 129/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

(WE) nr 510/2006, zgodnie z art. 6 wspomnianego rozporządzenia Komisja opublikowała wniosek o zmianę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Ponieważ nie zgłoszono Komisji żadnego oświadczenia o sprzeciwie na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, należy zatwiedzić przedmiotową zmianę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji nazwy pochodzenia „Baena” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3

(2)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy i art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja przeanalizowała wniosek Hiszpanii w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Baena” zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2). W związku z tym, że przedmiotowa zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Komisji

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L z. 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2156/2005 (Dz.U. L z. 24.12.2005, str. 54).

zmie363 zmie342 (3) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 49 oraz Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 21.

17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/11

ZAŁĄCZNIK I WNIOSEK O ZMIANĘ ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 Wniosek o zmianę zgodnie z art. 9 i art. 17 ust. 2 „BAENA” NR WE: ES/PDO/117/0069/07.10.2003 CHNP (X) Wnioskowana zmiana/wnioskowane zmiany: Pozycja(-e) w specyfikacji produktu: — część przedmiotowej specyfikacji: CHOG ( )

 Nazwa produktu —  Opis produktu

— — — Obszar geograficzny

 Dowód pochodzenia —  Metoda produkcji —  Związek —  Etykietowanie —  Wymogi krajowe

— zmiany: W ustępie „produkcja”, gdzie znajduje się tekst: „Strefa produkcji oliwy z oliwek objętej chronioną nazwą pochodzenia »Baena« obejmuje tereny znajdujące się w gminach Baena, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya i Zuheros” należy dodać „Cabra”.

L 129/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2007

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „BAENA” NR WE: ES/PDO/117/0069/07.10.2003 CHNP (X) CHOG ( )

Niniejsze streszczenie przedstawia główne elementy specyfikacji produktu wyłącznie do celów informacyjnych.

1.

Właściwy organ państwa członkowskiego Nazwa: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid 34 - 913 475 394 34 - 91 347 5410 sgcaproagro@mapya.es

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 67 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085) (1)

 • Dz. U. L129 - 63 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

 • Dz. U. L129 - 61 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072) (1)

 • Dz. U. L129 - 40 z 200717.5.2007

  Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L129 - 38 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L129 - 35 z 200717.5.2007

  Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

 • Dz. U. L129 - 27 z 200717.5.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L129 - 25 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L129 - 23 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L129 - 14 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L129 - 7 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

 • Dz. U. L129 - 3 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L129 - 1 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.