Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 35

Tytuł:

Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

Data ogłoszenia:2007-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 35

17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/35

PROTOKÓŁ do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen Państwa członkowskie, które są związane dorobkiem Schengen, lecz jeszcze nie wydają wiz Schengen, w oczekiwaniu na stosowne decyzje Rady w tej kwestii, wydają wizy krajowe, których ważność ogranicza się do ich własnego terytorium. Wspólnota Europejska podejmie jak najszybciej działania w celu uproszczenia warunków tranzytu osób, które posiadają wizę Schengen lub zezwolenie na pobyt w obszarze Schengen, przez terytorium państw członkowskich, które jeszcze nie w pełni stosują dorobek Schengen.


Wspólna deklaracja w sprawie art. 6 ust. 2 umowy dotycząca opłat za rozpatrzenie wniosku wizowego Strony badają proces wdrażania art. 6 ust. 2 umowy w ramach komitetu powołanego na mocy umowy.

Wspólna deklaracja w sprawie art. 11 umowy dotycząca paszportów dyplomatycznych Każda ze stron może skorzystać z prawa do częściowego zawieszenia umowy, a w szczególności jej art. 11, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 5 umowy, jeśli druga strona nadużywa praw wynikających z art. 11 lub jeśli jego stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku zawieszenia stosowania art. 11 obie strony rozpoczynają konsultacje na forum komitetu powołanego na mocy niniejszej umowy celem rozwiązania problemów, które doprowadziły do decyzji o zawieszeniu. Obie strony deklarują w pierwszym rzędzie gotowość zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczeń paszportów dyplomatycznych, w szczególności poprzez zastosowanie identyfikatorów biometrycznych. Unia Europejska ze swojej strony zapewnia takie zabezpieczenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2252/2004.

L 129/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2007

Wspólna deklaracja dotycząca wydawania wiz krótkoterminowych osobom pragnącym odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny Strony zgadzają się, że wizy krótkoterminowe dla osób pragnących odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny wydaje się zasadniczo na okres nie dłuższy niż 14 dni.

Wspólna deklaracja dotycząca harmonizacji informacji o procedurach wydawania wiz krótkoterminowych i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wizę krótkoterminową Uznając znaczenie przejrzystości dla osób składających wnioski wizowe, strony niniejszej umowy uważają, że należy podjąć stosowne działania: — ogólnie w celu przygotowania informacji dla wnioskodawców na temat procedur i warunków składania wniosków wizowych, samych wiz oraz ich ważności, — w zakresie każdej strony z osobna, w celu sporządzenia wykazu minimalnych wymogów, zapewniając wnioskodawcom spójną i jednolitą informację oraz stosując wobec nich zasadniczo te same wymogi dotyczące niezbędnych dokumentów. Informacje, o których mowa powyżej, powinny zostać szeroko rozpowszechnione (na tablicach informacyjnych w urzędach konsularnych, w ulotkach, na stronach internetowych itp.).

Wspólna deklaracja dotycząca Królestwa Danii Strony przyjmują do wiadomości, że niniejszej umowy nie stosuje się do procedur wydawania wiz przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Królestwa Danii. W związku z tym wskazane jest, aby władze Królestwa Danii i Federacji Rosyjskiej zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych zawierającą podobne warunki jak umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską.

17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/37

Wspólna deklaracja dotycząca Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Irlandii Strony przyjmują do wiadomości, że niniejszej umowy nie stosuje się do terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ani do terytorium Irlandii. W związku z tym wskazane jest, aby władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii i Federacji Rosyjskiej zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych.

Wspólna deklaracja dotycząca Republiki Islandii i Królestwa Norwegii Strony przyjmują do wiadomości ścisłe związki między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Norwegią, w szczególności na mocy umowy z dnia 18 maja 1999 roku dotyczącej włączenia tych krajów we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen. W związku z powyższym wskazane jest, aby władze Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i Federacji Rosyjskiej zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych zawierającą podobne warunki jak niniejsza umowa.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 67 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085) (1)

 • Dz. U. L129 - 63 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

 • Dz. U. L129 - 61 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072) (1)

 • Dz. U. L129 - 40 z 200717.5.2007

  Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L129 - 38 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L129 - 27 z 200717.5.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L129 - 25 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L129 - 23 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L129 - 14 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L129 - 10 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

 • Dz. U. L129 - 7 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

 • Dz. U. L129 - 3 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L129 - 1 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.