Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 67

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 67

Strona 1 z 3
17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/67

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/344/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Łatwy dostęp do informacji o widmie radiowym i bardziej przyjazną ich prezentację użytkownikom w całej Wspólnocie zapewniłoby utworzenie wspólnego punktu informacyjnego. Aby rozwiązanie to było skuteczne, informacje te powinny być przedstawiane we wspólnym dla wszystkich państw członkowskich formacie o jednolitej zawartości oraz powinna być zapewniona możliwość ich przekazywania z krajowych baz danych przy pomocy nowoczesnych rozwiązań automatycznej transmisji danych, co pozwoli uniknąć konieczności angażowania dodatkowych pracowników do wprowadzania danych krajowych do wspólnego systemu informacyjnego. Wśród państw członkowskich i przedstawicieli branży panuje zasadnicza zgoda na stosowanie systemu stworzonego przez Europejskie Biuro Radiokomunikacyjne (European Radiocommunications Office, zwane dalej ERO) (3). System informacji o częstotliwościach ERO (ERO Frequency Information System, zwany dalej EFIS) jest publicznie dostępny w Internecie i umożliwia wyszukiwanie i porównywanie oficjalnych informacji na temat widma radiowego w Europie, o ile informacje takie zostały przekazane przez krajowe organy administracji. System ten powinien być stosowany przez wszystkie państwa członkowskie. W dniu 8 grudnia 2005 r. Komisja udzieliła CEPT (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) mandatu dotyczącego wykorzystania systemu EFIS do celów publikowania i dostępu do informacji o widmie radiowym we Wspólnocie. Jak wynika z końcowego sprawozdania CEPT dotyczącego wykonania mandatu, możliwe jest stosowanie systemu EFIS jako wspólnego portalu informacyjnego we Wspólnocie Europejskiej, zgodnie z celami określonymi w mandacie. Dnia 5 października 2006 r. Komitet ds. Widma Radiowego zatwierdził końcowe sprawozdanie CEPT i potwierdził wymienione w mandacie cele. Wyniki wykonania mandatu należy zastosować we Wspólnocie Europejskiej. Europejski portal informacji o widmie radiowym nie powinien zastępować krajowych baz danych o częstotliwościach, lecz ma stanowić ich uzupełnienie, stanowiąc wspólny punkt informacyjny z funkcjami wyszukiwania i porównywania na poziomie europejskim, wykorzystujący informacje o jednakowym stopniu szczegółowości przekazywane w jednolitym formacie.

Decyzja 676/2002/WE (decyzja o spektrum radiowym) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia publikacji ich krajowych zestawień przydziału częstotliwości radiowych oraz informacji o prawach, warunkach, procedurach, opłatach i taryfach dotyczących korzystania z widma radiowego, jeśli jest to istotne dla osiągnięcia celu określonego w art. 1 tej decyzji. Państwa członkowskie aktualizują te informacje i podejmują środki służące stworzeniu odpowiednich baz danych celem publicznego udostępnienia tych informacji, w stosownych przypadkach zgodnie z odpowiednimi środkami harmonizującymi podejmowanymi na podstawie art. 4 tej decyzji. W ramach przeprowadzonego na zlecenie Komisji badania (2) stwierdzono, że mimo dotychczasowych starań udostępniane publicznie przez państwa członkowskie informacje o wykorzystaniu widma radiowego w dalszym ciągu różnią się, jeśli chodzi o stopień szczegółowości, format, łatwość dostępu oraz częstotliwość aktualizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 63 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

 • Dz. U. L129 - 61 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072) (1)

 • Dz. U. L129 - 40 z 200717.5.2007

  Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L129 - 38 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L129 - 35 z 200717.5.2007

  Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

 • Dz. U. L129 - 27 z 200717.5.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L129 - 25 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L129 - 23 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L129 - 14 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L129 - 10 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

 • Dz. U. L129 - 7 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

 • Dz. U. L129 - 3 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L129 - 1 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.