Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 7

17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 543/2007 z dnia 16 maja 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla podokresu maj 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),


Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 17 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006 wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188 i 09.4189 wnioski złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych maja 2007 r., zgodnie z art. 13 akapit pierwszy wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości mogą być wydawane pozwolenia, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, o które wnioskowano dla danych kontyngentów.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) (3), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

Ponadto z wymienionego wyżej komunikatu wynika, że w odniesieniu do kontyngentów o numerze porządkowym 09.4190 wnioski złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych maja 2007 r., zgodnie z art. 13 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego mniejszej niż ilość dostępna.

(5)

Należy zatem ustalić całkowite ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie (WE) nr 2021/2006 otworzyło całkowity roczny kontyngent taryfowy na przywóz 160 000 ton ryżu wyrażonego w ekwiwalencie ryżu łuskanego, w tym 125 000 ton ryżu pochodzącego z państw AKP (numer porządkowy 09.4187), 25 000 ton ryżu pochodzącego z Antyli Holenderskich i Aruby (numer porządkowy 09.4189) i 10 000 ton ryżu pochodzącego z najsłabiej rozwiniętych KTZ (numer porządkowy 09.4190) oraz roczny kontyngent taryfowy na 20 000 ton ryżu łamanego pochodzącego z państw AKP (numer porządkowy 09.4188).

Artykuł 1 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz ryżu objętego kontyngentami o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188 i 09.4189, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2021/2006, złożone w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych maja 2007 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, o które wnioskowano, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

W odniesieniu do kontyngentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006, drugim podokresem jest maj. 2. Całkowite ilości dostępne w ramach kontyngentów o numerach porządkowych 09.4187, 09.4188, 09.4189 i 09.4190, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2021/2006, w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17). (3) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, str. 61.

L 129/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2007

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

17.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/9

ZAŁĄCZNIK Ilości, które mają zostać przydzielone w ramach podokresu obowiązywania kontyngentu maj 2007 r., oraz ilości dostępne dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006

Całkowite ilości dostępne dla podokresu wrzesień 2007 r. (w kg)

Pochodzenie/produkt

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału dla podokresu maj 2007 r.

AKP [art. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006] — kody CN 1006 10 21 do 1006 10 98, 1006 20 I 1006 30 AKP [art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 2021/2006] — kod CN 1006 40 00 KTZ [art. 8 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2021/2006] — kod CN 1006 a) Antyle Holenderskie i Aruba b) mniej rozwinięte KTZ

09.4187

29,237747 %

41 666 004

09.4188

91,620043 %

0

09.4189 09.4190

67,574812 % — (1)

8 333 001 10 000 000

(1) Brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 129 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L129 - 67 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie jednolitego dostępu do informacji o wykorzystaniu widma radiowego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2085) (1)

 • Dz. U. L129 - 63 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju wzbogaconego fitosterolami/fitostanolami jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2073)

 • Dz. U. L129 - 61 z 200717.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie przydzielenia Belgii dodatkowych dni na morzu w obszarach ICES IV, VIIa oraz VIId (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2072) (1)

 • Dz. U. L129 - 40 z 200717.5.2007

  Umowa o readmisji między Federacją Rosyjską a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L129 - 38 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L129 - 35 z 200717.5.2007

  Protokół do umowy dotyczący państw członkowskich, które nie w pełni stosują dorobek Schengen

 • Dz. U. L129 - 27 z 200717.5.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L129 - 25 z 200717.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L129 - 23 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L129 - 14 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2007 z dnia 16 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.)

 • Dz. U. L129 - 10 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2007 z dnia 16 maja 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Baena (CHNP)

 • Dz. U. L129 - 3 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 7 do 11 maja 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L129 - 1 z 200717.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2007 z dnia 16 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.