Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 13 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 42/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, niezależnie od zgłoszenia go jako pochodzącego z Republiki Korei

Data ogłoszenia:2007-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 13 POZ 1

Strona 1 z 5
19.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 42/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, niezależnie od zgłoszenia go jako pochodzącego z Republiki Korei


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dumpingowe zostały zaabsorbowane przez chińskich eksporterów i nałożyła dodatkowe cło na przywóz krzemu pochodzącego z Chin.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13,

W 1997 r. rozpoczęto przegląd okresowy i jednocześnie przegląd wygaśnięcia. Przeglądy te zakończono rozporządzeniem Rady (WE) nr 2496/97 (4). W wyniku tych przeglądów środki antydumpingowe zostały utrzymane, chociaż za właściwą uznano zmianę formy tych środków z cła stałego na cło od wartości celnej towaru (ad valorem). Stawka cła stanowiła 49 % ceny cif tego przywozu. Zgodnie z zasadą niższego cła stawka ta odpowiadała marginesowi szkody.

uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Po przeprowadzeniu przeglądu wygaśnięcia Rada, rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 (5), zadecydowała o utrzymaniu cła antydumpingowego.

A. PROCEDURA

2. Wniosek

(5)

1. Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2200/90 (2) Rada nałożyła ostateczne środki antydumpingowe w postaci stałego cła za tonę przywożonego do Wspólnoty krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („Chiny”).

(2)

Wkrótce potem, w wyniku złożenia wniosku przez przemysł wspólnotowy, Rada w rozporządzeniu (EWG) nr 1607/92 (3) stwierdziła, że obowiązujące środki anty-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 198 z 28.7.1990, str. 57. (3) Dz.U. L 170 z 25.6.1992, str. 1.

W dniu 6 marca 2006 r., zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, do Komisji wpłynął wniosek o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie zarzutu obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz krzemu objętego kodem CN 2804 69 00 (o zawartości wagowej krzemu niższej niż 99,99 %) pochodzącego z Chin. Wniosek został złożony przez Euroalliages (Komitet Łącznikowy Przemysłu Metalurgicznego) („wnioskodawca”) działający w imieniu producentów Wspólnoty, których łączny udział we wspólnotowej produkcji metalów krzemowych stanowił 100 %. We wniosku zarzucano, że obowiązujące środki antydumpingowe nałożone na przywóz krzemu pochodzącego z Chin były obchodzone poprzez dokonywanie przeładunku w Republice Korei („Korea”).

(4) Dz.U. L 345 z 16.12.1997, str. 1. (5) Dz.U. L 66 z 4.3.2004, str. 15.

L 13/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2007

(6)

We wniosku zarzucano również brak wystarczającego powodu lub uzasadnienia, innego niż nałożenie środków antydumpingowych, dla zmiany struktury handlu oraz osłabienie skutków naprawczych obowiązujących środków antydumpingowych tak pod względem ilości, jak i ceny. Jak się wydaje, duża część przywozu krzemu z Korei zastąpiła przywóz krzemu z Chin. Ponadto istniały wystarczające dowody potwierdzające, że przywóz ten odbywał się po cenach niższych od kosztu produkcji i uzasadnionego zysku, ustanowionych dla przemysłu wspólnotowego w trakcie dochodzenia, które doprowadziło do nałożenia istniejących środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 13 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L13 - 9 z 200719.1.2007

    Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/5/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

  • Dz. U. L13 - 8 z 200719.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 44/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

  • Dz. U. L13 - 6 z 200719.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.