Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 13 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/5/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2007-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 13 POZ 9

19.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/9

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA DARFUR/5/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (2007/34/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 ust. 3,


(4)

ds. wojskowych na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) przedstawiony na podstawie rekomendacji SPUE. SG/WP, kierując się rekomendacją SPUE, zaproponował mianowanie pułkownika Franćois AMELINEAU nowym doradcą SPUE ds. wojskowych. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (1), w szczególności jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

W dniu 5 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/468/WPZiB przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (2). Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie zapewnia między innymi koordynację i spójność pomocy udzielanej przez Unię Europejską misji Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (AMIS). Zgodnie z art. 5 ust. 2 wspólnego działania 2005/557/WPZiB Komórka Koordynacyjna UE w Addis Abebie (KKA), działająca pod zwierzchnictwem SPUE i składająca się z doradcy ds. politycznych, doradcy ds. wojskowych i doradcy ds. policyjnych, zarządza bieżącą koordynacją ze wszystkimi właściwymi podmiotami UE oraz z Centrum Kontroli Administracyjnej i Zarządzania (CKAiZ) w ramach struktury dowodzenia Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w celu zagwarantowania spójnego i terminowego wsparcia UE na rzecz AMIS. Na podstawie art. 4 wspólnego działania 2005/557/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do mianowania doradcy SPUE

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Pułkownik Franćois AMELINEAU zostaje niniejszym mianowany doradcą ds. wojskowych SPUE w Sudanie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 25 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2007 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. von GOETZE

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46. (2) Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 13 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L13 - 8 z 200719.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 44/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

  • Dz. U. L13 - 6 z 200719.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2007 z dnia 18 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L13 - 1 z 200719.1.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 42/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, niezależnie od zgłoszenia go jako pochodzącego z Republiki Korei

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.