Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 43 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji Komisji 2006/804/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2084)

Data ogłoszenia:2007-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 43 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3)

Członkowie Komitetu ds. Spektrum Radiowego na posiedzeniu Komitetu w dniach 4–5 grudnia 2006 r. nie wnieśli sprzeciwu wobec przyznania takiego odstępstwa przejściowego.

(8)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 329 z 25.11.2006, str. 64.

Ograniczenie będące przedmiotem wniosku nie odroczy nadmiernie wprowadzenia w życie decyzji 2006/804/WE ani nie stworzy nadmiernych różnic w regulacjach i warunkach konkurencyjności między państwami członkowskimi. Wniosek jest uzasadniony, a odstępstwo przejściowe wydaje się właściwym środkiem ułatwiającym pełne wdrożenie decyzji 2006/804/WE,


L 130/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2007

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Do 30 czerwca 2010 r. Francja przedłoży sprawozdanie na temat wykonania niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Artykuł 1 W ramach odstępstwa od decyzji 2006/804/WE oraz z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w tejże decyzji, niniejszym zatwierdza się wniosek złożony przez Francję pismem z dnia 23 lutego 2007 r. (SG/CDC/2007/A/1821) o ustalenie niższych maksymalnych wartości mocy emisyjnej obowiązujących w zakresie częstotliwości 865,6–867,6 MHz dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących na terytorium Francji. Artykuł 2 Na obszarach określonych w załączniku maksymalna moc/maksymalne natężenie pola w zakresie częstotliwości 865,6–867,6 MHz nie mogą przekraczać 500 mW zastępczej mocy promieniowanej (e.r.p.).

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

22.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/45

ZAŁĄCZNIK

Współrzędne geograficzne

Departament

Promień obszaru, na którym maks. wartość mocy/natężenia pola wynosi 500 mW e.r.p.

Avon-les-Roches (camp Le Ruchard) Beignon (camp de Coëtquidan) Bitche Caylus La Cavalerie (camp du Larzac) La Courtine Mailly-le-Camp Montferrat (camp de Canjuers) Mourmelon Sissonne Suippes Valdahon Lyautey

47° 12′ 04″ N – 000° 28′ 48″ E 47° 56′ 56″ N – 002° 09′ 26″ W 49° 03′ 09″ N – 007° 28′ 43″ E 44° 16′ 42″ N – 001° 44′ 57″ E 44° 00′ 40″ N – 003° 10′ 16″ E 45° 42′ 40″ N – 002° 15′ 18″ E 48° 39′ 55″ N – 004° 13′ 04″ E 43° 38′ 47″ N – 006° 28′ 05″ E 49° 07′ 30″ N – 004° 21′ 59″ E 49° 34′ 08″ N – 003° 54′ 57″ E 49° 07′ 37″ N – 004° 33′ 05″ E 47° 09′ 24″ N – 006° 19′ 25″ E

37 – Indre-et-Loire 56 – Morbihan 57 – Moselle 82 – Tarn-et-Garonne 12 – Aveyron 23 – Creuse 10 – Aube 83 – Var 51 – Marne 02 – Aisne 51 – Marne 25 – Doubs

20 km 15 km 20 km (tylko na terytorium Francji) 20 km 10 km 20 km 20 km 10 km 15 km 20 km 20 km 20 km

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 43 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 48 z 200722.5.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładającego ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu (  Dz.U. L 275 z 6.10.2006)

 • Dz. U. L130 - 46 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny lub Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2089)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1989) (1)

 • Dz. U. L130 - 3 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie dostosowania kilku rozporządzeń dotyczących refundacji wywozowych dla owoców i warzyw oraz niektórych ich przetworów ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2007 z dnia 21 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.