Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji Komisji 2006/804/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2084)

Data ogłoszenia:2007-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 43

Strona 1 z 2
22.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 maja 2007 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji Komisji 2006/804/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2084)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/346/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5, uwzględniając decyzję Komisji 2006/804/WE z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID – radio frequency identification) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (ultra high frequency) (2), w szczególności jej art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Zważywszy, że decyzja 2006/804/WE ma wpływ na wykorzystanie zakresu częstotliwości 865,6–867,6 MHz, Francja wystąpiła o przyznanie przejściowego odstępstwa od wymienionej decyzji, motywując to faktem, iż zakres ten jest obecnie wykorzystywany wyłącznie i bezpośrednio przez urządzenia stosowane do celów bezpieczeństwa publicznego i celów obronnych, które nie tolerują wysokiego poziomu emisji w granicach określonego obszaru geograficznego. Francja wystąpiła zatem o umożliwienie ustalenia dla tego zakresu, na niektórych obszarach, poziomów emisji niższych niż określone w decyzji 2006/804/WE. Na poparcie swojego wniosku Francja przedstawiła wystarczające uzasadnienie techniczne, oparte w szczególności na analizach kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzonych przez Krajową Agencję ds. Częstotliwości (Agence Nationale des Fréquences) i Europejską Konferencję Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT), z uwzględnieniem takich czynników powstawania szkodliwych zakłóceń między urządzeniami do identyfikacji radiowej i urządzeniami wojskowymi, jak moc emisyjna, gęstość mocy oraz aktywność nadajników.

(7)

Wniosek dąży do zapewnienia minimum ochrony dla urządzeń wojskowych, nie narzucając jednak zbędnych ograniczeń, jeżeli chodzi o zakres częstotliwości lub zasięg geograficzny. Dotyczy on jedynie bardzo ograniczonej części terytorium Francji; działalność wokół obszarów miejskich nie jest nadmiernie ograniczana, a tereny objęte wnioskiem mają charakter wiejski i nie zachodzą na duże miasta. Na wyznaczonych obszarach urządzenia do identyfikacji radiowej byłyby nadal dozwolone, choć w ograniczonym zakresie mocy. Ogólnie ujmując, odstępstwo to nie miałoby znaczącego wpływu na popularyzację technologii RFID we Francji.

(5)

Wymienione ograniczenie powinno mieć charakter wyjątkowy i zostać przyznane na czas określony. Po upływie trzech lat Francja przedstawi sprawozdanie na temat rozwoju technologii i jej wykorzystania przez francuskie siły zbrojne oraz na temat stosowania ograniczenia. W sprawozdaniu zostaną zawarte wszelkie fakty i pomiary odnotowane w ciągu tych trzech lat.

(1)

(6)

(2)

Francja zasygnalizowała zamiar wprowadzenia nowych urządzeń wojskowych kompatybilnych z poziomami emisji określonymi w decyzji 2006/804/WE, kiedy tylko dostępne będą nowe rozwiązania techniczne; biorąc pod uwagę czas niezbędny na ich opracowanie, Francja zapowiedziała, że może ubiegać się o przedłużenie przyznanego okresu odstępstwa na kolejne okresy trzyletnie, jednak nie dłużej niż do roku 2020. Pozostaje jednak faktem, iż odstępstwo to ma charakter wyjątku, a ewentualne jego przedłużenie powinno zostać należycie uzasadnione i być konieczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 48 z 200722.5.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładającego ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu (  Dz.U. L 275 z 6.10.2006)

 • Dz. U. L130 - 46 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny lub Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2089)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1989) (1)

 • Dz. U. L130 - 3 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie dostosowania kilku rozporządzeń dotyczących refundacji wywozowych dla owoców i warzyw oraz niektórych ich przetworów ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2007 z dnia 21 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.