Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny lub Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2089)

Data ogłoszenia:2007-05-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 46

L 130/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/416/WE w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny lub Brazylii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2089) (2007/347/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

cono uchylenie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny i ich utrzymanie w mocy w odniesieniu do owoców cytrusowych pochodzących z Brazylii.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Należy zatem 2004/416/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Decyzja Komisji 2004/416/WE (2) ustanawia tymczasowe środki nadzwyczajne w celu zagwarantowania skuteczniejszej ochrony przed wprowadzaniem organizmów szkodliwych, w szczególności Guignardia citricarpa Kiely i Xanthomonas campestris, w odniesieniu do owoców Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybryd pochodzących z Argentyny lub Brazylii.

W decyzji 2004/416/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule skreśla się wyrazy „Argentyny lub”;

2) w art. 1 skreśla się wyrazy „Argentyny lub”; Na podstawie inspekcji Biura ds. Żywności i Weterynarii dokonanej w 2004 i 2005 r. w Argentynie i w Brazylii i informacji ze szczegółowych sprawozdań technicznych z wyników kontroli zdrowia roślin przeprowadzonych przez państwa członkowskie w 2004, 2005 i 2006 r. na owocach cytrusowych przywożonych z Argentyny i Brazylii oraz dodatkowych informacji dostarczonych przez Argentynę w 2006 i 2007 r. dotyczących systemu identyfikowalności i urzędowego spisu podmiotów istniejącego w Argentynie w sektorze zajmującym się wywozem owoców cytrusowych, okazało się, że tymczasowe środki nadzwyczajne nie są już konieczne w odniesieniu do Argentyny.

(2)

3) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy Komisji 94/3/WE (*), każde państwo członkowskie przywożące owoce cytrusowe pochodzące z Brazylii przedstawia, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r., Komisji i innym państwom członkowskim szczegółowe techniczne sprawozdanie z wyników kontroli zdrowia roślin przeprowadzanych na tych owocach zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE między dniem 1 maja a 30 listopada 2007 r. ___________ (*) Dz.U. L 32 z 5.2.1994, str. 37.”;

(3)

Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin kilkakrotnie w ciągu 2005, 2006 i 2007 r. oceniał oddziaływanie przedmiotowych tymczasowych środków nadzwyczajnych. Zale-

4) w art. 3 wyrażenie „2004” zastępuje się wyrażeniem „2007”;

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9). (2) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 76.

5) skreśla się art. 4;

22.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/47

6) w art. 5 wyrażenie „2005” zastępuje się wyrażeniem „2008”; 7) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2007 r. a) w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy „Argentyny lub”; W imieniu Komisji b) w pkt 3 wyrazy „Argentyny lub Brazylii odpowiednio” zastępuje się wyrazem „Brazylii”.

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 130 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 48 z 200722.5.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 2006 r. nakładającego ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu (  Dz.U. L 275 z 6.10.2006)

 • Dz. U. L130 - 43 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji Komisji 2006/804/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2084)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200722.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1989) (1)

 • Dz. U. L130 - 3 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2007 z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie dostosowania kilku rozporządzeń dotyczących refundacji wywozowych dla owoców i warzyw oraz niektórych ich przetworów ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200722.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2007 z dnia 21 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.