Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2007-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 1

Strona 1 z 4
23.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) NR 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jej art. 203,

Europejska wyraziła chęć dalszego udzielania pomocy finansowej do 2006 r. jako przedłużenia pomocy przedakcesyjnej w ramach programu Phare służącej wsparciu działań Słowacji na rzecz likwidacji elektrowni.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) („rozporządzenie finansowe”), w szczególności jego art. 110,

(2)

Protokół nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu Przystąpienia z 2003 r. potwierdza zobowiązanie Słowacji do zamknięcia elektrowni jądrowej Bohunice V1 i ustanawia w tym celu program pomocy z budżetem 90 milionów EUR na okres 2004–2006.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 166,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

W Protokole nr 9 Unia uznała również, że likwidacja elektrowni jądrowej Bohunice V1 będzie musiała być kontynuowana po realizacji perspektywy finansowej na lata 2000–2006 oraz że wysiłek ten stanowi dla Słowacji znaczne obciążenie. Decyzje w sprawie kontynuowania pomocy Unii w tym zakresie po 2006 r. będą uwzględniały tę sytuację.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (3),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Od kilku lat istnieją międzynarodowe fundusze na rzecz likwidacji elektrowni jądrowych zarządzane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Największą ich część stanowi wkład Wspólnoty, wnoszony szczególnie za pośrednictwem programu Phare.

(1)

Słowacja zobowiązała się do zamknięcia jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 do, odpowiednio, 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2008 r. Unia

(5)

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 13). (3) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 108.

W związku z tym w budżecie ogólnym Unii Europejskiej powinna zostać przewidziana kwota 423 milionów EUR (4) na finansowanie likwidacji elektrowni jądrowej Bohunice V1 w latach 2007–2013.

(4) Liczba podana w cenach bieżących, odpowiada 375 milionom EUR w cenach z 2004 r.

L 131/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2007

(6)

Środki finansowe z budżetu ogólnego Unii Europejskiej przyznane na likwidację nie powinny prowadzić do zakłóceń konkurencji wobec zakładów energetycznych na unijnym rynku energii. Te środki finansowe powinny być również wykorzystane do finansowania działań zgodnie z dorobkiem, w celu zrekompensowania utraty zdolności wytwórczych.

(13)

i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2) jest określona w niniejszym rozporządzeniu na cały okres trwania programu, nie naruszając przez to kompetencji władzy budżetowej, określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 27 z 200723.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (  Dz.U. L 118 z 5.5.2005)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/609/WE ustalającą orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2047)

 • Dz. U. L131 - 21 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045) (1)

 • Dz. U. L131 - 18 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 535/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L131 - 16 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające po raz 77. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L131 - 10 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L131 - 7 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 952/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L131 - 5 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.