Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie

Data ogłoszenia:2007-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 10

Strona 1 z 3
L 131/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

na 2007 r., po odliczeniu od pułapów określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, pułapów ustanowionych dla płatności, o których mowa w art. 66–70 do wspomnianego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 64 ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 110i ust. 3 i 4, art. 143b ust. 3 oraz art. 145 lit. i),

(5)

W odniesieniu do państw członkowskich, które w 2007 r. wprowadzą system jednolitej płatności obszarowej, przewidziany w tytule IVa wspomnianego rozporządzenia, należy ustalić roczne koperty finansowe na rok 2007 zgodnie z art. 143b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku państw członkowskich wdrażających w 2007 r. system płatności jednolitych przewidziany w tytule III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2007 pułapy budżetowe dla każdej płatności, o której mowa w art. 66–69 wymienionego rozporządzenia, na warunkach ustalonych w sekcji 2 rozdział 5 tytuł III wymienionego rozporządzenia.

Dla zachowania jasności należy opublikować maksymalne kwoty środków udostępnionych państwom członkowskim, które zastosują system jednolitej płatności obszarowej, na oddzielne płatności z tytułu cukru przewidziane w art. 143ba rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, ustalone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez te państwa.

(7)

(2)

W przypadku państw członkowskich korzystających w 2007 r. z możliwości przewidzianej w art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2007 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wykluczonych z systemu płatności jednolitych.

Należy ustalić maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac przygotowanych przez zatwierdzone organizacje podmiotów gospodarczych w sektorze oleju z oliwek na podstawie współczynnika zastosowanego wobec kwoty zatrzymanej na mocy art. 110i ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zgłoszonego przez dane państwa członkowskie.

(8)

Należy zatem 1782/2003.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

nr

(3)

Maksymalną kwotę pomocy w odniesieniu do gajów oliwnych, o której mowa w art. 110i ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy dostosować zgodnie z pomniejszonym współczynnikiem, o którym mowa w akapicie trzecim wymienionego przepisu, oraz kwotą zatrzymaną na mocy art. 110i ust. 4, zgłoszonymi przez dane państwa członkowskie. Należy w związku z tym dostosować pułapy krajowe ustalone w załączniku VIIIa do wspomnianego rozporządzenia.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Dla zachowania jasności należy opublikować pułapy budżetowe określone dla systemu płatności jednolitych

Artykuł 1 1. Pułapy budżetowe na rok 2007, o których mowa w art. 66–69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, określa się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 27 z 200723.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (  Dz.U. L 118 z 5.5.2005)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/609/WE ustalającą orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2047)

 • Dz. U. L131 - 21 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045) (1)

 • Dz. U. L131 - 18 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 535/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L131 - 16 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające po raz 77. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L131 - 7 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 952/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L131 - 5 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.