Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające po raz 77. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 16

L 131/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające po raz 77. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 11 maja 2007 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby ekonomiczne powinny zostać zamrożone. Powinno się zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie jest w całości wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 507/2007 (Dz.U. L 119 z 9.5.2007, str. 27).

23.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/17

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) Wpis „Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie: „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Rok urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Mosul, Irak. Narodowość: iracka. Inne informacje: wysoki rangą członek sieci Al-Kaida.” 2) Wpis „Idris Ahmed Nasreddin (alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Adres: a) Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; b) Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy; c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin w Tangiers, Maroko. Data urodzenia: 22.11.1929. Miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia (obecnie Erytrea). Narodowość: włoska. Krajowy numer identyfikacyjny: włoski dowód tożsamości nr AG 2028062 (traci ważność dnia 7.9.2005 r.); zagraniczny dowód tożsamości nr: K 5249. Włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y. Inne informacje: W 1994 r. Nasreddin opuścił miejsce zamieszkania, 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, w Szwajcarii i przeprowadził się do Maroka” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje następujące brzmienie: „Ahmed Idris Nasreddin (alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin). Adres: a) Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; b) Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy; c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroko; d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin w Tangerze, Maroko; e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Szwajcaria. Data urodzenia: 22.11.1929 r. Miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia (obecnie Erytrea). Narodowość: włoska. Krajowy numer identyfikacyjny: włoski dowód tożsamości nr AG 2028062 (data upływu ważności: 7.9.2005 r.). Numer zagranicznego dowodu tożsamości: K 5249. Włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y. Inne informacje: a) W 1994 r. Nasreddin opuścił miejsce zamieszkania przy 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, w Szwajcarii i przeprowadził się do Maroka, b) prezes Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber.” 3) Wpis „MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (dawniej znane jako GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Szwajcaria” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie: „MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (dawniej znane jako GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Adres: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Szwajcaria. Inne informacje: Prezesem MIGA jest Ahmed Idris Nasreddin.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 27 z 200723.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (  Dz.U. L 118 z 5.5.2005)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/609/WE ustalającą orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2047)

 • Dz. U. L131 - 21 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045) (1)

 • Dz. U. L131 - 18 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 535/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L131 - 10 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L131 - 7 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 952/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L131 - 5 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.