Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 21

Strona 1 z 2
23.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2045)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/348/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2003/43/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(1)

Decyzją Komisji 2003/43/WE ustanowiono klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia. Do decyzji 2003/43/WE należy wprowadzić dalsze dostosowania, aby uwzględnić postęp techniczny dotyczący płyt drewnopochodnych. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję 2003/43/WE.

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/190/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 47). (2) Dz.U. L 13 z 18.1.2003, str. 35. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/673/WE (Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 77).

L 131/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.5.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2003/43/WE tabela 1 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1 Klasy odporności na działanie ognia dla płyt drewnopochodnych

Norma produktu EN Warunek zastosowania końcowego (6) Minimalna Minimalna grubość gęstość (mm) (kg/m3) Klasa (7) (wyłączając pokrycia podłogowe) Klasa (8) (pokrycia podłogowe)

Produkt

Płyta wiórowa spajana cementem (1) Płyta pilśniowa, twarda (1)

EN 634-2 EN 622-2

Bez szczeliny powietrznej z tyłu płyty Bez szczeliny powietrznej z tyłu płyty drewnopochodnej Z zamkniętą szczeliną powietrzną nieprzekraczającą 22 mm z tyłu płyty drewnopochodnej

1 000 900

10 6

B-s1, d0 D-s2, d0

Bfl-s1 Dfl-s1

Płyta pilśniowa, twarda (3)

EN 622-2

900

6

D-s2, d2

Płyta wiórowa (1), (2), (5) Płyta pilśniowa, twarda i średnio twarda (1), (2), (5) Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) (1), (2), (5) Płyta o wiórach zorientowanych (OSB) (1), (2), (5) Sklejka (1), (2), (5) Płyta z litego drewna (1), (2), (5) Płyta paździerzowa (1), (2), (5) Płyta wiórowa (3), (5) Płyta pilśniowa, twarda i średnio twarda (3), (5) Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) (3), (5) Płyta o wiórach zorientowanych (OSB) (3), (5) Sklejka (3), (5) Płyta z litego drewna (3), (5) Płyta wiórowa (4), (5) Płyta pilśniowa, średnio twarda (4), (5) Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF) (4), (5) Płyta o wiórach zorientowanych (OSB) (4), (5) Sklejka (4), (5) Płyta z litego drewna (4), (5) Płyta paździerzowa (4), (5)

EN 312 EN 622-2 EN 622-3 EN 622-5 EN 300 EN 636 EN 13353 EN 15197 EN 312 EN 622-2 EN 622-3 EN 622-5 EN 300 EN 636 -“EN 13353 EN 312 EN 622-3 EN 622-5 EN 300 EN 636 -“EN 13353 EN 15197 -“450 15 400 15 D-s2, d0 D-s2, d0 D-s2, d1 Dfl-s1 Dfl-s1 Z zamkniętą szczeliną powietrzną z tyłu płyty drewnopochodnej 600 15 D-s2, d0 Dfl-s1 400 12 9 D-s2, d2 Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nieprzekraczającą 22 mm z tyłu płyty drewnopochodnej -“400 9 12 15 D-s2, d0 Dfl-s1 Dfl-s1

Bez szczeliny powietrznej z tyły płyty drewnopochodnej

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

-“-

450

D-s2, d0

600

9

D-s2, d2

23.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 131 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 27 z 200723.5.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/360/WE z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (  Dz.U. L 118 z 5.5.2005)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200723.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/609/WE ustalającą orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007–2013 w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2047)

 • Dz. U. L131 - 18 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 535/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L131 - 16 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2007 z dnia 22 maja 2007 r. zmieniające po raz 77. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L131 - 10 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L131 - 7 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2007 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 952/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania wspólnotowym rynkiem cukru oraz systemu kwot

 • Dz. U. L131 - 5 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200723.5.2007

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.