Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 10

Strona 10 z 16

(72)

Ponadto konkurenci DONG nie mogą podważyć dominującej pozycji DONG, ponieważ HNG/MN i Statoil Gazelle są niewielkimi spółkami, a HNG/MN jest konkurentem słabym finansowo i istnieją silne powiązania pomiędzy DONG a HNG/MN.

(67)

W decyzji uznano, że na rynkach dostaw gazu ziemnego do centralnych elektrociepłowni w Danii i Szwecji nie

(73)

(1) Przynajmniej [45–55 %] *, zgodnie ze strategią sprzedaży DONG na 2005 r. i [70–80 %] * w 2003 r. zgodnie z niedawną decyzją (556/2004) Szwedzkiego Urzędu ds. Konkurencji.


Zarówno E.ON, jak i Shell posiadają bardzo niewielki udział w duńskim rynku (rynkach) sprzedaży dla dużych odbiorców instytucjonalnych i zdecentralizowanych elektrociepłowni, a E.ON prawdopodobnie skoncentruje swoje wysiłki w krajach nordyckich na rynku szwedzkim.

L 133/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2007

(74)

W decyzji określono również inne oznaki silnej dominującej pozycji DONG przed połączeniem: pośród dużych uczestników rynku wskaźnik częstotliwości zmiany operatora dotyczący DONG jest zdecydowanie najniższy. DONG dysponuje najlepszymi możliwościami w zakresie oferowania podwójnych produktów paliwowych, ponadto koncern zdołał wypracować stosunkowo ścisłe związki z szeregiem zdecentralizowanych elektrociepłowni. W decyzji uznano, że proponowana transakcja wzmacnia dominującą pozycję DONG, jako że podnosi ona bariery wejścia na rynek i eliminuje potencjalną konkurencję. Proponowana transakcja podnosi bariery wejścia, ponieważ innym uczestnikom rynku trudniej będzie zachować masę krytyczną w sektorze dostaw gazu, jeżeli z rynku wyeliminowane zostanie około 20 % łącznego duńskiego zużycia gazu. Ponadto połączenie jeszcze bardziej wzmocni posiadany już przez DONG uprzywilejowany dostęp do zdecentralizowanych elektrociepłowni. Połączenie wiąże się również z ryzykiem zablokowania dostępu do magazynowania gazu lub podwyższenia kosztów konkurentów ponoszonych w związku z magazynowaniem, co jeszcze bardziej podniesie bariery wejścia. Ponadto koncentracja prawdopodobnie podniesie bariery wejścia na rynki hurtowe, co utrudni konkurentom DONG konkurencyjne zaopatrywanie się. Po połączeniu DONG również będzie występować z uprzywilejowanej pozycji w zakresie oferowania podwójnych produktów paliwowych, zaś konkurentom DONG jeszcze trudniej będzie reagować na ofertę koncernu. Proponowana transakcja wzmacnia ponadto dominującą pozycję DONG ponieważ prowadzi do wyeliminowania potencjalnych konkurentów Elsam, E2, Nesa i KE.

rynkach dostawy gazu ziemnego do dużych odbiorców instytucjonalnych i zdecentralizowanych elektrociepłowni. 5. Rynek (rynki) dostaw gazu do gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw

(81)

(75)

W decyzji uznano, że DONG posiada dominującą pozycję w dwóch regionach, w których jego udział w rynku przekracza [90–100 %] *, oraz że jego pozycję dominującą wzmacniają wysokie bariery wejścia, kontrola, którą sprawuje nad magazynami oraz dostępem do gazu morskiego, jak również dominująca pozycja koncernu na rynku hurtowym. W przypadku alternatywnego założenia dotyczącego rynku krajowego, DONG i HNG/MN uważa się za posiadające wspólnie pozycję dominującą na rynku, w którym ich udziały wynoszą odpowiednio [25–35 %] * i [55–65 %] *. Pomiędzy tymi spółkami istnieją silne powiązania. Rynek jest bardzo przejrzysty, w związku z czym bardzo łatwo można wykryć wszelkie odstępstwa od zachowań oligopolistycznych. Produkt jest bardzo jednorodny i ułatwia cichą koordynację. Na rynku poziom lojalności odbiorców jest bardzo wysoki, co powoduje wysokie bariery wejścia. Ponadto istnieją skuteczne mechanizmy odwetowe stosowane przeciwko wyłamującemu się oligopoliście, a zachowanie status quo zdecydowanie leży we wspólnym interesie. W decyzji uznano, że dominująca pozycja DONG zostanie wzmocniona poprzez podniesienie barier wejścia oraz, w pewnym stopniu, poprzez wyeliminowanie potencjalnej konkurencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.