Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 12

Strona 12 z 16

Jednak horyzontalne skutki proponowanej transakcji najprawdopodobniej znacząco przewyższy utrata udziału w rynku wynikająca z warunkowo powiązanego zbycia na rzecz Vattenfall elektrowni zarówno w Danii Wschodniej, jak i Zachodniej, wskutek czego powstanie realny konkurent dla operatorów posiadających ugruntowaną pozycję na tym obszarze rynku, co przyczyni się do znacznego ograniczenia ich udziałów w rynku. W decyzji uznano również, że zamiary Elsam i E2 zakładające wzajemne wejście na ich terytoria nie zostały potwierdzone oraz że DONG odmówił wejścia do sektora wytwarzania energii elektrycznej za pomocą elektrowni opalanej gazem. Dlatego też w decyzji uznano, że pewniejsze i natychmiastowe pozytywne skutki wejścia Vattenfall znacząco przeważają wszelkie potencjalne skutki horyzontalne. Jeżeli chodzi o skutki pionowe, w decyzji uznano, że DONG prawdopodobnie nie podniesie kosztów konkurentów (gaz jako czynnik produkcji) po połączeniu. Modelowa symulacja potwierdziła, że ograniczenie produkcji miałoby jakiekolwiek znaczenie tylko wówczas, jeżeli wprowadzono by bardzo znaczne podwyżki cen gazu. Podwyżki takie, w oparciu o skutki pionowe związane z połączeniem, nie byłyby realistyczne w świetle presji konkurencyjnej, która wciąż wywierana byłaby na DONG po połączeniu, mimo jego dominującej pozycji. Wniosek ten potwierdzają środki naprawcze zaproponowane przez DONG, które po połączeniu zwiększą dostępność alternatywnych źródeł gazu dla zdecentralizowanych elektrociepłowni. Ponadto, nawet jeśli połączony podmiot miałby po połączeniu motywację, by starać się podnieść ceny gazu dla zdecentralizowanych elektrociepłowni, jest mało prawdopodobne, aby przekładało się to na wyższe ceny energii elektrycznej w świetle większej konkurencji w Danii Wschodniej i Zachodniej spowodowanej zbyciem elektrowni na rzecz Vattenfall. Prawdopodobnie w przyszłości DONG nie będzie również w stanie wywierać bezpośredniego wpływu na zdecentralizowane elektrociepłownie, z uwagi na zobowiązanie ze strony Elsam złożone Duńskiemu Urzędowi ds. Konkurencji w marcu 2004 r. w związku z przejęciem przez Elsam Nesa, w którego ramach Elsam i Nesa zobowiązały się zbyć wszystkie swoje udziały w zdecentralizowanych, opalanych gazem elektrociepłowniach. Przedmiotem rozważań jest również skutek, jaki połączenie wywrze na skądinąd pozytywny wpływ Great Belt Interconnector [Wielkiego Pasa Linii Sprzęgowej], łączącego Danię Wschodnią i Danię Zachodnią, spodziewany począwszy od 2010 r. Stwierdza się, że ograniczenie, jakie tworzyłaby, w przypadku braku połączenia, ta prawdopodobnie 600 MW linia sprzęgowa jest w każdym przypadku mniejsze niż ograniczenie wynikające z wejścia Vattenfall na oba obszary. Potwierdziła to również symulacja modelowa.


(92)

(87)

(88)

(93)

(89)

W decyzji uznano, że transakcja prowadzi do poważnego zakłócenia skutecznej konkurencji, szczególnie poprzez wzmocnienie pozycji dominujących na następujących rynkach produktowych: — dostaw gazu hurtowego do Danii (i potencjalnie również do Szwecji), — magazynowania gazu i elastyczności gazu (bez względu na to, czy tylko w Danii czy przy uwzględnieniu również Szwecji), — dostaw gazu do dużych odbiorców instytucjonalnych i zdecentralizowanych elektrociepłowni, traktowanych jako 1 lub 2 rynki, w Danii, — dostaw gazu do małych odbiorców instytucjonalnych lub gospodarstw domowych, traktowanych jako 1 lub 2 rynki, w Danii.

B. ENERGIA ELEKTRYCZNA

(94)

(90)

W decyzji uznano, że koncentracja nie rodzi obaw o konkurencję na żadnym rynku energii elektrycznej. 1. Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej

(95)

(91)

W decyzji uznano, że po wstępnej analizie Elsam i E2 posiadają dominującą pozycję na odpowiadających im obszarach Nord Pool w sektorze hurtowej sprzedaży energii elektrycznej, wszędzie gdzie obszary te są oddzielone od innych obszarów Nord Pool, jako że skuteczna

L 133/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.