Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 13

Strona 13 z 16

(96)

Niniejsze rozważania i wnioski dotyczące poziomych i pionowych skutków proponowanego połączenia stosują się również do dwustronnej sprzedaży hurtowej energii elektrycznej na rzecz odbiorców zarówno w Danii Wschodniej, jak i Zachodniej, zakładając istnienie odrębnego rynku odbiorców hurtowych nieposiadających bezpośredniego dostępu do rynku sprzedaży hurtowej Nord Pool.

5. Dostawy detaliczne energii elektrycznej dla małych odbiorców o standardowym profilu mocy


(102) Działanie doprowadzi również do określonego nakła-

(97)

W szerszym kontekście Nord Pool, udziały rynkowe stron będą wynosić poniżej 10 % nawet w przypadku rynku obejmującego jedynie Szwecję i obie części Danii.

dania się udziałów rynkowych na rynku dostaw detalicznych energii elektrycznej dla małych odbiorców. Krajobraz konkurencyjny na tym rynku w Danii jest dość podzielony, ponieważ tylko niewielka liczba odbiorców będących gospodarstwami domowymi zdecydowała się dotychczas zmienić swojego pierwotnego miejscowego dostawcę. Na krajowym rynku duńskim DONG stanie się największą spółką, aczkolwiek z ograniczonym udziałem rynkowym wynoszącym około [25–30 %] *.

(103) Nawet

2. Usługi dodatkowe

(98)

mimo iż NESA i KE były jednymi z najważniejszych spółek, do których przechodzili odbiorcy, poziomy pozyskiwania odbiorców w przypadku innych konkurentów są podobne.

W decyzji uznano, że poziom konkurencji, z jakim musiały radzić sobie Elsam i E2 przed połączeniem na odpowiadających im obszarach był niewielki, natomiast po połączeniu DONG będzie musiał na każdym obszarze stawić czoła poważnemu konkurentowi, a mianowicie Vattenfall. W związku z powyższym połączenie nie będzie prowadzić do problemów konkurencyjnych na ewentualnych rynkach usług dodatkowych w Danii Wschodniej i Danii Zachodniej.

(104) Jeżeli chodzi o założenie rynków regionalnych, w decyzji

uznano, że działanie nie prowadziłoby do znacznego wzmocnienia pozycji Nesa, KE i FE na odpowiadających im obszarach, na których są one obecne, jako że konkurenci będący osobami trzecimi, tacy jak OK i EnergiDanmark występują w stosunku do pierwotnych operatorów na danym obszarze jako równorzędni konkurenci w porównaniu z innymi stronami połączenia.

3. Finansowe pochodne energii elektrycznej

(99)

Na skandynawskim rynku obrotu finansowymi pochodnymi energii elektrycznej strony połączenia posiadają łączny udział w rynku < 10 %. Ten udział rynkowy rozwiewa wszelkie obawy dotyczące tego rynku.

6. Wniosek dotyczący konkurencyjnej oceny rynków energii elektrycznej

(105) W decyzji uznano, że koncentracja nie prowadzi do

(100) Jeżeli chodzi o potencjalne rynki regionalne kontraktów

różnic kursowych (CfD) w Danii Wschodniej i Zachodniej, E2 i Elsam jednoznacznie funkcjonują jako główni sprzedawcy CfD na odpowiadających im obszarach. Należy jednakże oczekiwać, że zbycie aktywów związanych z wytwarzaniem energii na rzecz Vattenfall spowoduje wprowadzenie Vattenfall jako znaczącego sprzedawcy CfD zarówno w Danii Wschodniej, jak i Zachodniej.

znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji, w szczególności w wyniku stworzenia lub wzmocnienia dominującej pozycji na żadnym z rynków hurtowej sprzedaży energii elektrycznej, usług dodatkowych, finansowych pochodnych energii elektrycznej, dostaw detalicznych dla odbiorców instytucjonalnych lub dostaw energii elektrycznej dla małych odbiorców, na które to rynki koncentracja może wywrzeć wpływ.

6. ZOBOWIĄZANIA A. OPIS ZOBOWIĄZAŃ

1. Zbycie magazynu 4. Dostawy detaliczne energii odbiorców instytucjonalnych elektrycznej dla

(106) W celu rozwiania obaw dotyczących rynku magazyno-

(101) W decyzji uznano, że obecny poziom konkurencji na

duńskim rynku dostaw energii elektrycznej do odbiorców rozliczanych na podstawie liczników jest wysoki. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie posiadać łączny udział w rynku w wysokości [20–30 %] *. Po połączeniu podmiot powstały w jego wyniku zasadniczo zniweluje różnicę wobec największego uczestnika rynku – EnergiDanmark. Ponadto odbiorcy postrzegają szereg innych konkurentów jako realne alternatywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.