Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 15

Strona 15 z 16

odbiorców, ilości te w połączeniu z przepisem o uwolnieniu odbiorcy zrównoważą ilości, które E2 uzyskiwała w ciągu ostatnich lat na zasadach krótkoterminowych zarówno na terenie Danii, jak i poza nim i które stanowiły około 5 % duńskiego popytu. Uwolnione ilości zrównoważą również wszelkie dodatkowe ilości, które zostałyby potencjalnie zakupione przez zarówno Elsam, jak i E2 przed wygaśnięciem ich kontraktów długoterminowych z DONG w 2009 r.

(116) Po drugie, ilości te zrekompensują wyeliminowanie


(110) Uczestnicy rynku postrzegają zasadniczo zbycie maga-

zynu w Lille Torup jako transakcję mającą pozytywny wpływ na konkurencję w odniesieniu do magazynowania/elastyczności w Danii.

potencjalnej konkurencji przez Elsam, a zwłaszcza E2. Trudno jest jednakże stwierdzić z dostateczną pewnością, jakie ilości sprzedawałyby te spółki w najbliższej przyszłości. Jednakże przywozy dokonywane przez i na rzecz E2 oraz udziały rynkowe wszystkich konkurentów (z wyjątkiem […] *) ogółem (tj. wszystkich niezależnych konkurentów DONG rozpatrywanych łącznie), wynosiły w 2004 r. około 10 % duńskiego popytu.

L 133/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2007

(117) Należy również wziąć pod uwagę, że ilości te obejmą

rezerwy elastyczności, które spowodują, że stosowanie tego gazu stanie się atrakcyjne do wszystkich celów duńskiego rynku sprzedaży hurtowej. o szczególnym znaczeniu jest przepis o uwolnieniu odbiorcy, stanowiący dla kupujących ten gaz motywację do wykorzystywania go w Danii, ułatwiający wejście na rynek oraz rozwiewający obawę dotyczącą blokowania dostępu do odbiorców.

(124) Wszelkie obawy dotyczące utraty elastyczności przez

(118) Kwestią

centralne elektrociepłownie jako możliwości równoważącej wymagania dostawców w zakresie elastyczności i blokowania czynnika produkcji rozwiewają postanowienia programu uwolnienia gazu dotyczące elastyczności, jak również zbycie magazynu w Lille Torup, co powoduje powstanie konkurencji pomiędzy dwoma duńskimi magazynami.

(125) W związku z powyższym w decyzji uznano, że wynika-

(119) Jeżeli chodzi o czas trwania i ilości ujęte w programie

uwolnienia gazu, duża liczba uczestników rynku zakwalifikowała je jako dostateczne dla zrównoważenia szkodliwych skutków połączenia na duńskim rynku sprzedaży hurtowej.

(120) Również środek naprawczy w postaci zbycia magazynu

jące z przedsięwzięcia zaproponowane bariery wejścia nie będą wyższe w porównaniu z sytuacją przed połączeniem.

ii) Eliminacja potencjalnej konkurencji

(126) W decyzji uznano, że skutkiem ogólnego obniżenia

będzie miał korzystny wpływ na duński hurtowej. Wynika to z faktu, że dostęp nacyjnego magazynu niezależnego od zasadnicze ułatwienie dla działalności trzecich na terenie Danii.

rynek sprzedaży do niedyskrymiDONG stanowi hurtowej osób

barier wejścia na te rynki będzie zrównoważenie utraty potencjalnej konkurencji na tych rynkach.

(127) Jeżeli chodzi o program uwolnienia gazu, zostanie to

3. Wpływ proponowanych zobowiązań na detaliczne rynki gazu ziemnego Rynek (rynki) dostaw dla odbiorców przemysłowych oraz zdecentralizowanych elektrociepłowni oraz dostaw dla małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych i) Podnoszenie barier wejścia (problemy pionowe)

(121) W

osiągnięte zwłaszcza na dwa sposoby. Po pierwsze, lepszy dostęp do gazu w ramach programu uwolnienia gazu wraz ze związaną z tym elastycznością ułatwia wejście na rynek innym potencjalnym konkurentom. Po drugie, mechanizm uwolnienia odbiorcy zapewnia potencjalnym konkurentom pragnącym wejść na duński rynek/rynki gazowe, którzy uzyskali gaz z programu uwolnienia, stosunkowo łatwy dostęp do odbiorców.

(128) Po drugie, środek naprawczy w postaci zbycia magazynu

decyzji uznano, że program uwolnienia gazu rozwiewa wszelkie obawy dotyczące podnoszenia barier wejścia na te rynki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.