Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 3

Strona 3 z 16

(16)

Przeprowadzone przez Komisję badanie rynku wykazało, że w przypadku Danii żadnej ze wspomnianych powyżej czterech alternatyw elastyczności, dla magazynowania w wydzielonych magazynach, nie uważa się za w pełni realną lub dostatecznie rozwiniętą. Jednak Komisja uważa, że kwestia właściwego rynku produktowego (elastyczności lub magazynowania) może pozostać nierozstrzygnięta.

Rynek dostaw gazu ziemnego do centralnych elektrociepłowni

(20)

Rynek dostaw hurtowych gazu


(17)

Jeżeli chodzi o hurtowe dostawy gazu dla Danii, w decyzji uznano, że istnieje rynek hurtowych dostaw gazu dla Danii, który obejmuje:

(21)

W decyzji uznano, że dostawy gazu ziemnego do centralnych elektrociepłowni (tj. dużych zakładów kongeneracyjnych) stanowią odrębny rynek, ponieważ dostawy do centralnych elektrociepłowni różnią się od dostaw na rynek hurtowy. Jednakże, centralny producent energii w technologii kongeneracji może wejść na rynek sprzedaży hurtowej jako kupujący bądź sprzedający, a bariery wejścia dla hurtowników pragnących zaopatrywać niektóre segmenty rynku dostaw detalicznych dla centralnych elektrociepłowni są możliwe do przezwyciężenia.

— całość sprzedaży, bez względu na to, czy prowadzona jest za pośrednictwem zakładów przesyłu gazu (GTF – Gas Transfer Facilities), kontraktów na dostawę czy innego rodzaju umów,

Dostawy dla centralnych elektrociepłowni również różnią się od pozostałych rynków dostaw detalicznych ze względu na większą elastyczność i poziom zużycia, odmienne modele zapotrzebowania, ceny i rodzaje kontraktów, odmienne regulacje oraz fakt, że centralne elektrociepłownie są w stanie bezpośrednio uczestniczyć w rynku sprzedaży hurtowej.

— dostawy przez importerów fizycznych lub umownych (1), reimporterów (w przypadku gazu reimportowanego), producentów (jeśli znajdzie to zastosowanie w przyszłości) oraz sprzedawców,

(22)

Rynek (rynki) dostaw gazu do zdecentralizowanych elektrociepłowni i dużych odbiorców przemysłowych W decyzji uznano, że dostawy gazu ziemnego do zdecentralizowanych elektrociepłowni (tj. małych zakładów kongeneracyjnych) oraz dostawy gazu ziemnego do dużych odbiorców przemysłowych stanowią jeden lub dwa różne rynki produktowe.

— dostawy dla innych sprzedawców (takich jak spółki dostawcze) lub centralnych elektrociepłowni (w tym drugim przypadku w zakresie, w jakim przejmą one przynajmniej część usług świadczonych zwykle przez dostawcę w zakresie dostawy na miejsce lub zamierzają odsprzedawać gaz),

(23)

które zaspokajają potrzeby tych odbiorców w zakresie dostępu do gazu hurtowego w Danii.

(18)

Przeprowadzone przez Komisję badanie rynku dowiodło istnienia odrębnego rynku hurtowych dostaw gazu ziemnego. W odpowiedzi na art. 6 ust. 1 lit. c) decyzji, DONG uznał „istnienie hurtowej sprzedaży gazu i hurtowego obrotu gazem” i w swojej odpowiedzi na zgłoszenie zastrzeżeń nie zakwestionował tej ani powyższej definicji rynku produktowego dotyczącej rynku hurtowego.

Ten rynek produktowy nie obejmuje małych odbiorców instytucjonalnych ze względu na różnice m.in. w zakresie: cen, marż, kanałów marketingu i dystrybucji, kosztów magazynowania, struktury rynku, częstotliwości zmian dostawców i wymagań pomiarowych.

(24)

W decyzji uznano, że dostawy do dużych odbiorców przemysłowych i zdecentralizowanych elektrociepłowni cechują określone podobieństwa (poziom zużycia gazu, rodzaje kontraktów gazowych), jak również określone różnice (regularność popytu, odmienna struktura własnościowa, lojalność odbiorców i częstotliwości zmian dostawców).

(19)

Proponowana transakcja wpływa również na sprzedaż hurtową w Szwecji. W decyzji uznano, że istnieje odrębny rynek hurtowych dostaw gazu przeznaczonego do zużycia w Szwecji. Powodem tego jest fakt, że sytuacja rynkowa oraz warunki dostaw hurtowych w Szwecji różnią się od tych panujących w Danii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.