Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 7

Strona 7 z 16

C. POZOSTAŁE RYNKI

2. Właściwe rynki geograficzne Sprzedaż hurtowa fizycznej energii elektrycznej

(43)

W decyzji uznano, że wpływ połączenia na konkurencję należy oceniać w odniesieniu do odrębnych obszarów cenowych Nord Pool dla Danii Wschodniej i Danii Zachodniej bądź w odniesieniu do tych dwóch obszarów oraz Szwecji łącznie, jako że nordycka działalność stron jest prawie wyłącznie ograniczona do Danii. Jeśli koncentracja nie powoduje negatywnych skutków w zakresie konkurencji na takich połączeniach obszarów, nie może ona również prowadzić do negatywnych skutków w żadnym szerszym obszarze cenowym.


(44)

Pozostałych kwestii w zakresie definicji rynku geograficznego dotyczącej hurtowego rynku energii elektrycznej w odniesieniu do omawianej transakcji nie rozstrzygnięto.

Usługi dodatkowe

(45)

W decyzji uznano, że rynek usług dodatkowych ma zasięg krajowy, jako że zależą one od natychmiastowej i niezawodnej dostępności w określonym obszarze cenowym oraz jako że dochodzi do przeciążeń linii sprzęgowych.

(49)

Finansowe pochodne energii elektrycznej

(46)

Jeżeli chodzi o finansowe pochodne energii elektrycznej, w decyzji uznano, że rynek obejmuje co najmniej wszystkie kraje nordyckie, ponieważ obrót finansowymi pochodnymi energii elektrycznej prowadzony jest na Nord Pool, podczas gdy CFD mogłyby stanowić jedynie konkretny obszar cenowy, jako że spółki obracające tymi produktami są głównie dostawcami hurtowymi i odbiorcami w tych właśnie obszarach cenowych.

Proponowana koncentracja wywiera wpływ na szereg innych rynków, nie ma jednak negatywnego wpływu na konkurencję w związku z niewielkimi udziałami rynkowymi lub brakiem nakładania się obszarów geograficznych: ciepłownictwo miejskie (lokalne), produkcja popiołu lotnego (nie rozstrzygnięto kwestii zasięgu regionalnego) oraz obrót CO2 (prawdopodobnie o zasięgu unijnym).

5. OCENA KONKURENCYJNA UWAGI WSTĘPNE NA TEMAT PAKIETÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH

(50)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

(47)

W decyzji przeanalizowano argument przedłożony przez DONG, dotyczący wpływu powiązań istniejących przed transakcją pomiędzy jej stronami oraz między stronami transakcji a stronami trzecimi; uznano jednak, że uwzględnienie takiego wpływu nie może zrekompensować negatywnych skutków połączenia.

A. GAZ ZIEMNY

Jeżeli chodzi o detaliczne rynki energii elektrycznej, w decyzji uznano rynek odbiorców rozliczanych licznikami za krajowy, natomiast rynek odbiorców rozliczanych bez liczników za krajowo-regionalny. Zagraniczne spółki dostawcze nie mają możliwości bezpośredniego wejścia na rynek, a odbiorcy rozliczani bez liczników w większości nie zmienili lokalnego dostawcy zobowiązanego do świadczenia usługi powszechnej.

1. Rynek magazynowania gazu i elastyczności gazu

(51)

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku Komisja stwierdziła, że DONG posiada obecnie pozycję dominującą na duńskim rynku magazynowania/elastyczności.

L 133/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2007

(52)

W decyzji uznano, że dostęp do magazynowania/elastyczności jest niezbędnym uzupełnieniem innej działalności w sektorze gazowym, a rynek magazynowania/elastyczności uważany jest za graniczący z innymi rynkami gazowymi. Nawet jeśli w ramach DONG istnieją dwa odrębne podmioty prawne odpowiedzialne odpowiednio za magazynowanie i obrót gazem, Komisja stwierdza, że wspólnym celem realizowanym przez oba te rodzaje działalności jest zwiększenie zyskowności grupy DONG i że przeprowadziła w tym kontekście analizę wpływu transakcji na duński rynek magazynowania/elastyczności. W związku z powyższym w decyzji uznano, że nabycie E2 i Elsam jako dwóch głównych niezależnych źródeł elastyczności w Danii umożliwi DONG ograniczenie własnych potrzeb w zakresie magazynowania i zachęci do niego powyższy koncern, który zamiast korzystać z własnych magazynów będzie stosował E2 i Elsam jako źródła elastyczności. Jednocześnie ograniczone zostaną alternatywy w zakresie elastyczności dostępne dla konkurujących dostawców gazu. W rezultacie oraz w związku z zasadami obowiązywania duńskich taryf za magazynowanie, koszty magazynowania ponoszone przez innych dostawców gazu wzrosną, przez co ich zdolność do wywierania presji konkurencyjnej na DONG zmniejszy się.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.