Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 793) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 9

Strona 9 z 16

Dlatego też dużo trudniej będzie konkurentom DONG wejść na duńskie rynki gazu zarówno w charakterze dostawców hurtowych jak i dostawców dla odbiorców końcowych, co podniesie bariery dla wejścia na te rynki. Strony twierdziły, że Elsam zaopatrywał się u stron trzecich jedynie w ograniczonym zakresie, jako że tylko w niewielkim stopniu angażował się w wymianę i krótkoterminowe umowy zakupu. Komisja uważa jednak, że dostawy do Elsam ze strony konkurentów DONG wywierałyby przynajmniej potencjalną presję na zachowanie DONG. W decyzji uznano, że nawet jeśli efekt blokowania dostępu będzie ograniczony jedynie do blokowania dostępu do popytu ze strony E2, tego rodzaju blokada znacznie wzmocniłaby dominującą pozycję DONG na duńskim rynku hurtowym, zniechęcając jeszcze bardziej strony trzecie do wchodzenia na ten rynek na znaczną skalę. Dzieje się tak dlatego, że prawie cały niezależny (nie na użytek własny) popyt stron trzecich w Danii powstawał dotychczas za pośrednictwem E2. Rezultatem proponowanego połączenia będzie powstanie barier utrudniających wejście na duński rynek hurtowy, ponieważ eliminuje ono spółkę, która kupowała znaczące ilości gazu ziemnego na rynku hurtowym w celu wykorzystywania go zarówno na własne potrzeby, jak i w celu dostarczania gazu ziemnego innym użytkownikom. W decyzji uznano, że proponowana koncentracja eliminuje istotną presję konkurencyjną wywieraną na DONG na duńskim hurtowym rynku gazu. Biorąc pod uwagę silną dominującą pozycję DONG na tym rynku, proponowana transakcja doprowadzi prawdopodobnie do znaczącego zakłócenia skutecznej konkurencji, w szczególności poprzez wzmocnienie dominującej pozycji DONG. Jeżeli chodzi o hurtowe dostawy gazu w Szwecji, DONG posiada bardzo silną pozycję również na tym rynku (1). W decyzji nie rozstrzygnięto, czy pozycja DONG ma charakter pojedynczej czy łączonej dominacji na szwedzkim lub duńsko-szwedzkim rynku dostaw hurtowych, jako że wszelkie szkodliwe skutki na każdym z tych rynków wynikałyby ze szkodliwego wpływu, który transakcja wywarłaby na rynek hurtowy w Danii. 3. Rynek dostaw gazu ziemnego do centralnych elektrociepłowni


(68)

dojdzie do blokowania dostępu do odbiorców ani do blokowania wejścia, ponieważ: a) przynajmniej do 2009 r. żaden z odbiorców centralnych elektrociepłowni nie odczuje negatywnych skutków transakcji ani na duńskim, ani na szwedzkim rynku dostaw do centralnych elektrociepłowni oraz b) po 2009 r. elektrociepłownie będą chronione, jeśli rynek hurtowy zostanie wzmocniony w oparciu o zaproponowany przez strony program uwalniania gazu.

(63)

Jeżeli chodzi o potencjalną konkurencję, w decyzji uznano, że prawdopodobnie nie można uznać E2 lub Elsam za potencjalnych nowych uczestników rynku dostaw dla centralnych elektrociepłowni, gdyż wydaje się nieprawdopodobne, aby inne centralne elektrociepłownie pragnęły zaspokajać swoje potrzeby w zakresie gazu w drodze dostaw od swoich bezpośrednich konkurentów.

(64)

(69)

W decyzji uznano zatem, że koncentracja nie prowadzi do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji na rynkach dostaw do centralnych elektrociepłowni w Danii ani w Szwecji.

4. Rynek (rynki) dostaw do odbiorców przemysłowych i zdecentralizowanych elektrociepłowni

(70)

(65)

W decyzji uznano, że DONG ma pozycję dominującą i utrzyma ją w najbliższej przyszłości, a jego udział w rynku w 2004 r. wyniósł [60–70 %] *, tzn. w ostatnim roku, w odniesieniu do którego dostępne są rzetelne dane na temat udziału w rynku. Nie istnieją powody by twierdzić, że udział w rynku DONG mógłby w najbliższej przyszłości spaść poniżej 50 %.

(71)

(66)

Dominująca pozycja DONG w górnej części łańcucha dostaw w zakresie sprzedaży hurtowej, magazynowania, gazu morskiego i gazociągów importowych jeszcze bardziej wzmacnia pozycję DONG na omawianym rynku/omawianych rynkach dostaw do dużych klientów instytucjonalnych i zdecentralizowanych elektrociepłowni, jako że magazyny i dostęp do gazu stanowią istotne parametry konkurencyjne w kontekście dostaw do tych grup odbiorców.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 133 POZ 24 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 51 z 200725.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/359/WPZiB z dnia 23 maja 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L133 - 49 z 200725.5.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ZPUE/1/2007 z dnia 15 maja 2007 r. przedłużająca mandat szefa zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) w związku z ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L133 - 44 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2091) (1)

 • Dz. U. L133 - 42 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2096) (1)

 • Dz. U. L133 - 40 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2093) (1)

 • Dz. U. L133 - 37 z 200725.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie obszarów objętych ograniczeniami w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2090) (1)

 • Dz. U. L133 - 23 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

 • Dz. U. L133 - 21 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 18 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L133 - 17 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 210/2007 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 15 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L133 - 13 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz wołowiny i cielęciny pochodzącej z Chile

 • Dz. U. L133 - 12 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. wykreślające Republikę Chile z listy państw beneficjentów zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

 • Dz. U. L133 - 10 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 9 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 564/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L133 - 7 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L133 - 3 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L133 - 1 z 200725.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2007 z dnia 24 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.