Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 134 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2007-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 134 POZ 1

Strona 1 z 2
25.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 134/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (2007/339/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

udziału Wspólnoty i państw członkowskich we wspólnym komitecie utworzonym na mocy art. 18 umowy i w procedurach arbitrażowych przewidzianych w art. 19 umowy, jak również określenie procedur wykonywania niektórych przepisów umowy, w tym przepisów dotyczących ochrony lotnictwa, bezpieczeństwa, przyznawania i cofania praw przewozowych oraz pomocy państwa,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

W imieniu Wspólnoty i państw członkowskich Komisja wynegocjowała ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki umowę o transporcie lotniczym (dalej zwaną „umową”) zgodnie z decyzją Rady upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji. Umowa została parafowana w dniu 2 marca 2007 r. Umowa wynegocjowana przez Komisję powinna być podpisana i stosowana tymczasowo przez Wspólnotę i państwa członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie. Konieczne jest określenie procedur podejmowania w odpowiednich przypadkach decyzji dotyczących sposobu zaprzestania tymczasowego stosowania umowy i zawieszenia praw zgodnie z art. 21 ust. 3 umowy. Konieczne jest także określenie procedur dotyczących

Artykuł 1 Podpisanie i tymczasowe stosowanie

(2) (3)

1. Niniejszym zatwierdza się podpisanie w imieniu Wspólnoty Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (dalej zwanej „umową”), z zastrzeżeniem decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy. Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

(4)

2. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

L 134/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2007

3. Do czasu wejścia w życie umowa jest stosowana tymczasowo przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie od dnia 30 marca 2008 r. zgodnie z prawem krajowym. Zostanie to potwierdzone podczas podpisywania umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

3. W odniesieniu do pozostałych decyzji wspólnego komitetu, dotyczących kwestii wchodzących w zakres kompetencji Wspólnoty, stanowisko zajmowane przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie jest przyjmowane przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.

4. Decyzja o zaprzestaniu tymczasowego stosowania umowy i przekazaniu powiadomienia o tym fakcie Stanom Zjednoczonym Ameryki zgodnie z art. 25 ust. 2 umowy oraz decyzja o cofnięciu takiego powiadomienia są podejmowane w imieniu Wspólnoty i państw członkowskich przez Radę stanowiącą jednogłośnie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu.

4. W odniesieniu do pozostałych decyzji wspólnego komitetu, dotyczących kwestii wchodzących w zakres kompetencji państw członkowskich, stanowisko zajmowane przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie jest przyjmowane przez Radę stanowiącą jednogłośnie na wniosek Komisji lub państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 134 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.