Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 10

L 138/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego (2007/360/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(4)

1602 32 19, dnia 6 grudnia 2006 r. oraz z Królestwem Tajlandii, będącym istotnie zainteresowanym produktami objętymi kodem CN 0210 99 39 i będącym istotnie zainteresowanym dostawami produktów objętych kodem CN 1602 32 19, dnia 23 listopada 2006 r.

Porozumienia te należy zatwierdzić. Środki niezbędne dla wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej zasady wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 maja 2006 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994) w celu zmiany stawek celnych na trzy rodzaje produktów z mięsa drobiowego przewidziane na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994. Komisja powiadomiła Światową Organizację Handlu o zamiarze zmiany koncesji na solone mięso drobiowe objęte kodem 0210 99 39 i rozszerzenia negocjacji na gotowane mięso z kurcząt objęte kodem 1602 32 19 oraz wyroby z mięsa z indyków objęte kodem 1602 31 Nomenklatury Scalonej (CN).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty porozumienia w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII GATT 1994, dotyczące zmiany koncesji dla mięsa drobiowego.

(2)

Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji z komitetem art. 133 Traktatu oraz w ramach wytycznych negocjacyjnych wydanych przez Radę.

Teksty porozumień są dołączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(3)

Komisja zawarła porozumienia w formie uzgodnionych protokołów z Federacyjną Republiką Brazylii będącą istotnie zainteresowaną dostawami produktów objętych kodem CN 0210 99 39, 1602 31 i będącą istotnie zainteresowaną produktami objętymi kodem CN

Środki niezbędne dla wykonania niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 2.

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

30.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/11

Artykuł 3 1. Komisja jest wspierana przez Komitet Zarządzający ds. Mięsa Drobiowego i Jaj.

Artykuł 4 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania porozumień ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty (1).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2007 r. W imieniu Rady

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

J. PLEWA

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie porozumień zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 50 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2007 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.2.38), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2120) (1)

 • Dz. U. L138 - 24 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099) (1)

 • Dz. U. L138 - 18 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088) (1)

 • Dz. U. L138 - 14 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

 • Dz. U. L138 - 13 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

 • Dz. U. L138 - 12 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L138 - 7 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

 • Dz. U. L138 - 5 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L138 - 3 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2007 z dnia 29 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.