Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 13

Tytuł:

Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 13

30.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/13

UZGODNIONE PROTOKOŁY między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

Negocjacje na mocy art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do mięsa drobiowego przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994. W wyniku negocjacji między Wspólnotą Europejską (zwaną dalej „WE”) a Królestwem Tajlandii (zwanym dalej „Tajlandią”), na mocy art. XXVIII GATT 1994 dotyczących zmiany koncesji w odniesieniu do mięsa drobiowego przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), delegacje Komisji Wspólnot Europejskich oraz Tajlandii osiągnęły przedstawione poniżej porozumienie. 1. Skonsolidowane stawki celne: skonsolidowana stawka celna dla pozycji 0210 90 20 (obecnie 0210 99 39) i 1602 32 19 wynosi odpowiednio 1 300 EUR/t oraz 1 024 EUR/t. 2. Kontyngenty taryfowe: WE otwiera następujące roczne kontyngenty taryfowe: a) dla pozycji 0210 90 20 („solone”) kontyngent 264 245 ton, z których 92 610 ton przyznaje się Tajlandii. Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 15,4 % ad valorem; b) dla pozycji 1602 32 19 („gotowane”) kontyngent 250 953 tony, z których 160 033 tony przyznaje się Tajlandii. Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 8 % ad valorem. 3. Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, o których mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych w sposób niedyskryminujący przez właściwe organy Tajlandii. 4. Koncesje objęte niniejszym porozumieniem podlegają warunkom ostatecznie uzgodnionym w DDA WTO. 5. Wielkości kontyngentu rozdzielonego między kraje istotnie zainteresowane dostawami i istotnie zainteresowane podlegają zasadom ogólnym art. XIII GATT. Koncesje mogące być wynikiem stosowania tych zasad nie są mniej korzystne od koncesji wynegocjowanych w niniejszym porozumieniu. 6. Obie strony zobowiązują się do wdrożenia przepisów niniejszego porozumienia najszybciej jak to możliwe zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi. 7. Na żądanie jednej ze stron niniejszego porozumienia odbywają się konsultacje dotyczące wdrażania niniejszego porozumienia. Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego dziewiątego maja roku dwa tysiące siódmego.


W imieniu Wspólnoty Europejskiej

W imieniu Królestwa Tajlandii

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 50 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2007 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.2.38), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2120) (1)

 • Dz. U. L138 - 24 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099) (1)

 • Dz. U. L138 - 18 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088) (1)

 • Dz. U. L138 - 14 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

 • Dz. U. L138 - 12 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L138 - 10 z 200730.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L138 - 7 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

 • Dz. U. L138 - 5 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L138 - 3 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2007 z dnia 29 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.