Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 14

Strona 1 z 3
L 138/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

(Jedynie wersje w językach czeskim, greckim, estońskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, słowackim i słoweńskim są autentyczne)


(2007/361/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a cenami wspólnotowymi oznaczają, że normalne zapasy należy ocenić w świetle czynników różniących się w zależności od sektora.

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

(3)

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności ust. 4 rozdziału 4 załącznika IV,

Podstawą obliczenia poziomu nadwyżki zapasów powinna być różnica w produkcji krajowej powiększona o przywóz i pomniejszona o wywóz w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających przystąpienie, tj. w okresie między dniem 1 maja 2003 r. a dniem 30 kwietnia 2004 r., w porównaniu do średniej różnicy w produkcji krajowej powiększonej o przywóz i pomniejszonej o wywóz w ciągu trzech poprzednich okresów dwunastomiesięcznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Ustęp 2 rozdziału 4 załącznika IV do Aktu Przystąpienia z 2003 r. stanowi, że jakiekolwiek zapasy zarówno prywatne, jak i publiczne produktów rolnych będących w dniu przystąpienia w swobodnym obrocie na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) i przewyższające ilość, którą można uznać za normalne zapasy, powinny być wyeliminowane na koszt nowych państw członkowskich. Pojęcie normalnych zapasów należy zdefiniować osobno dla każdego produktu na podstawie kryteriów i celów właściwych dla każdej organizacji rynku.

Komisja zwróciła się do nowych państw członkowskich o przedstawienie opinii dotyczących ogólnej metodologii obliczenia i wszelkich argumentów dotyczących szczególnych sytuacji, które usprawiedliwiałby zwiększenie normalnych zapasów. Pierwszym krokiem Komisji była ocena opinii na temat ogólnej metodologii i finalizacja metodologii opierającej się na ogólnej analizie sytuacji, co miało na celu opracowanie horyzontalnego podejścia stosowanego względem wszystkich nowych państw członkowskich. Następnie dokonano oceny konkretnych argumentów przedstawionych przez nowe państwa członkowskie. Na podstawie wyników oceny dokonano dostosowania podejścia horyzontalnego.

(5)

(2)

Zarówno kryteria, jak i cele właściwe dla każdej organizacji rynku, a także związek między cenami w nowych państwach członkowskich przed przystąpieniem

Wyniki obliczeń należy dostosować tak, aby uwzględniały również fakt, że niektóre kategorie produktów, takie jak masło i olej maślany, różne klasy jakości ryżu, chmiel, nasiona, alkohol winny, tytoń oraz zboża można z łatwością wymieniać, dzięki czemu można uznać je za grupę. Zatem zwiększenie zapasów niektórych produktów w danej grupie może być zrekompensowane zmniejszeniem zapasów innych produktów w tej grupie.

30.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/15

(6)

Nowe państwa członkowskie zasugerowały, że produkcja i handel mogły podlegać tendencji zwyżkowej w okresie obliczenia, w szczególności w przypadku gdy na wzrost ich gospodarki wpływ miała perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej. Nieuwzględnienie tej tendencji mogłoby prowadzić do przeszacowania poziomu nadwyżki zapasów. Obliczenie dostosowano zatem dzięki wprowadzeniu mechanizmu, który pozwala na uwzględnienie tej tendencji w zakresie zarówno produkcji, jak i handlu. (Zastosowanie tego mechanizmu powinno również dotyczyć podobnych tendencji w spożyciu wewnętrznym.).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 50 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2007 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.2.38), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2120) (1)

 • Dz. U. L138 - 24 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099) (1)

 • Dz. U. L138 - 18 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088) (1)

 • Dz. U. L138 - 13 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

 • Dz. U. L138 - 12 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L138 - 10 z 200730.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L138 - 7 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

 • Dz. U. L138 - 5 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L138 - 3 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2007 z dnia 29 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.