Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 18

Strona 1 z 3
L 138/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/362/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1); w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty oraz art. 29 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Grenlandia, Namibia i Paragwaj wniosły o niewłączanie ich do wykazu w decyzji Komisji 2004/432/WE w przypadku niektórych kategorii zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozycje dotyczące odpowiednich zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego powinny zatem zostać usunięte z wykazu dla tych krajów trzecich.

(5)

Dyrektywa Rady 96/23/WE ustanawia środki monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w załączniku I to tej dyrektywy. Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE ujęcie danego kraju i utrzymanie go w wykazach krajów trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i pierwotnych produktów pochodzenia zwierzęcego objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez zainteresowany kraj trzeci planu określającego oferowane przez niego gwarancje w odniesieniu do monitorowania grup pozostałości i substancji określonych w tej dyrektywie. Decyzja Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (2) wymienia te kraje trzecie, które przedłożyły plany monitorowania pozostałości określające gwarancje udzielane przez nie zgodnie z wymogami tej dyrektywy.

Kostaryka i Wietnam, które są obecnie wymienione w wykazie w odniesieniu do niektórych zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z decyzją Komisji 2004/432/WE, nie przedłożyły Komisji wymaganych gwarancji obejmujących niektóre z tych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto inspekcje przeprowadzone w tych krajach trzecich przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii wykryły poważne mankamenty w zakresie monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów, o których mowa. Pozycje dotyczące odpowiednich zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do tych krajów trzecich powinny zatem zostać usunięte z wykazu. Kraje trzecie, których to dotyczy, zostały o tym odpowiednio powiadomione.

(6)

(2)

Należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący wysyłki zwierząt i produktów pochodzących z Kostaryki, Grenlandii, Namibii, Paragwaju i Wietnamu, wysłane z tych krajów trzecich do Wspólnoty przed datą stosowania niniejszej decyzji, dla uwzględnienia czasu potrzebnego na ich dotarcie do Wspólnoty.

(7) (3)

Serbia przedstawiła Komisji plany monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego niewymienionych obecnie w decyzji Komisji 2004/432/WE. Ocena tych planów oraz dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję stanowią wystarczające gwarancje dotyczące monitorowania pozostałości w tym kraju trzecim w odniesieniu do rozpatrywanych zwierząt i produktów. Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa, powinny zatem zostać ujęte w wykazie dotyczącym Serbii w wymienionej decyzji.

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2004/432/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 50 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2007 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.2.38), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2120) (1)

 • Dz. U. L138 - 24 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099) (1)

 • Dz. U. L138 - 14 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

 • Dz. U. L138 - 13 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

 • Dz. U. L138 - 12 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L138 - 10 z 200730.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L138 - 7 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

 • Dz. U. L138 - 5 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L138 - 3 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2007 z dnia 29 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.