Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099) (1)

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 24

Strona 1 z 18
L 138/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/363/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

do przeprowadzania kontroli w państwach członkowskich. Artykuł 27a dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (3) stanowi, że art. 41–46 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 dotyczące krajowych planów kontroli, corocznych sprawozdań i wspólnotowych kontroli w państwach członkowskich i krajach trzecich mają stosować się, odpowiednio, w celu zapewnienia skutecznego wykonania tej dyrektywy. Artykuł 42 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 ustanawia zasady dotyczące sporządzania krajowych planów kontroli, w szczególności ogólnych informacji, które mają być w nich zawarte. Artykuł 43 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że Komisja ma opracować wytyczne dotyczące krajowych planów kontroli, które m.in. wspierają jednolite, wszechstronne i zintegrowane podejście do kontroli urzędowych, obejmują wszystkie sektory oraz wszystkie stadia łańcucha paszowego i żywnościowego, w tym przywozy i wprowadzanie do Wspólnoty paszy i żywności, i służą do weryfikowania zgodności z prawodawstwem dotyczącym żywności i paszy, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt („wytyczne”). Artykuł 43 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi również, że krajowe plany kontroli mają brać pod uwagę wytyczne. Wytyczne nie są wiążące, lecz mają dostarczyć państwom członkowskim wskazówek przydatnych przy wykonywaniu tego rozporządzenia. Ponadto art. 43 określa również specjalnie cel i treść wytycznych w odniesieniu do krajowych planów kontroli. Artykuł 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że wspólnotowe audyty mają być regularnie przeprowadzane w państwach członkowskich głównie w celu sprawdzenia, czy kontrole urzędowe są przeprowadzane zgodnie z krajowymi planami kontroli i zgodnie z prawem wspólnotowym.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 43 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2) stanowi podstawę dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i interesów konsumentów w odniesieniu do żywności. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 ustanawia ogólne zasady dla przeprowadzania kontroli urzędowych przez Wspólnotę lub właściwy urząd państw członkowskich w celu sprawdzenia zgodności z zasadami dotyczącymi prawa paszowego i żywnościowego oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Artykuł 41 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że każde państwo członkowskie ma sporządzić jednolity zintegrowany wieloletni krajowy plan kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz art. 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 („krajowy plan kontroli”). Celem krajowych planów kontroli jest również ustanowienie solidnej podstawy dla służb kontrolnych Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 50 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2007 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.2.38), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2120) (1)

 • Dz. U. L138 - 18 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088) (1)

 • Dz. U. L138 - 14 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

 • Dz. U. L138 - 13 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

 • Dz. U. L138 - 12 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L138 - 10 z 200730.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L138 - 7 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

 • Dz. U. L138 - 5 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L138 - 3 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2007 z dnia 29 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.