Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 3

„2. Kontyngent na przywóz otwiera się w dniu 1 stycznia każdego roku dla maksymalnej ilości 0,5 mln ton kukurydzy dopuszczonej do swobodnego obrotu w Portugalii. Przywozu w ramach tego kontyngentu dokonuje się corocznie na warunkach określonych niniejszym rozporządzeniem.

2a W drodze odstępstwa od ust. 2, dla roku 2007 kontyngent na przywóz otwiera się od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. dla maksymalnej ilości 250 000 ton kukurydzy dopuszczonej do swobodnego obrotu w Portugalii. Przywozu w ramach tego kontyngentu dokonuje się na warunkach określonych niniejszym rozporządzeniem.”.


240 z 23.9.2000, str. 1. 26 z 28.1.2005, str. 1. 239 z 1.9.2006, str. 1. 176 z 30.6.2006, str. 44.”

30.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/9

3) Dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Artykuł 2a Właściwe organy w Hiszpanii i Portugalii zgłaszają Komisji drogą elektroniczną, najpóźniej do piętnastego dnia każdego miesiąca, przywiezione w przedostatnim miesiącu ilości produktów, o których mowa w art. 2 ust. 2, na podstawie wzoru znajdującego się w załączniku III.”.

4) Załącznik do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik III. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Przywóz kukurydzy (kod CN 1005 90 00), sorgo (kod CN 1007 00 90) oraz substytutów (kody CN 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 i ex 2308 00 40) (formularz należy przesłać na następujący adres: agri-c1@ec.europa.eu) Dopuszczone do swobodnego obrotu w miesiącu [miesiąc/rok] Państwo członkowskie: [KRAJ/właściwy organ krajowy]

Rozporządzenie Kod CN Kraj pochodzenia Ilość (w tonach) Obowiązujące stawki celne”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 50 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2007 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.2.38), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2120) (1)

 • Dz. U. L138 - 24 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099) (1)

 • Dz. U. L138 - 18 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088) (1)

 • Dz. U. L138 - 14 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

 • Dz. U. L138 - 13 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

 • Dz. U. L138 - 12 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L138 - 10 z 200730.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L138 - 5 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L138 - 3 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2007 z dnia 29 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.