Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 7

Strona 1 z 3
30.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 583/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 w odniesieniu do księgowania przywozu kukurydzy i sorgo oraz zgłoszeń dokonywanych przez odpowiednie państwa członkowskie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,


(5)

Aby zagwarantować przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, należy również przewidzieć okres dodatkowy, dłuższy niż rok kalendarzowy, co umożliwiłoby wypełnienie tych zobowiązań w odniesieniu do każdego referencyjnego roku kalendarzowego. Okres dodatkowy musi być taki sam dla Hiszpanii i Portugalii.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy porozumień zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej Wspólnota zobowiązała się, że począwszy od roku gospodarczego 1995/1996, otworzone zostaną kontyngenty objęte obniżoną stawką celną (zwane dalej kontyngentami „abatimento”) w celu zapewnienia z jednej strony przywozu 2 mln ton kukurydzy i 300 000 ton sorgo do Hiszpanii oraz z drugiej strony 500 000 ton kukurydzy do Portugalii. Zasady stosowania kontyngentów „abatimento” ustanowiono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (2).

W 2002 r. do nomenklatury celnej wprowadzono zmiany odnoszące się do niektórych substytutów księgowanych w ramach kontyngentów „abatimento” w Hiszpanii. W związku z tym kody CN 2308 90 30 (pozostałości pulpy cytrusowej) i CN 2308 10 00 zostały połączone. Wspomniane wyżej produkty są obecnie objęte kodem CN 2308 00 40. Należy zatem dostosować wykaz produktów księgowanych w ramach kontyngentów „abatimento”.

(6)

(2)

Aby zapewnić prawidłowe wykonanie tych kontyngentów, Komisja corocznie rejestruje ilości kukurydzy i sorgo przywożone do Hiszpanii i Portugalii, uwzględniając wszystkie faktycznie przywożone ilości, w tym przywożone ilości niektórych substytutów zbóż, które proporcjonalnie odlicza się od całkowitych ilości przywożonych do Hiszpanii.

(3)

W przypadku przywozu kukurydzy okres przywozu dla Portugalii odpowiada w chwili obecnej rokowi gospodarczemu, podczas gdy w przypadku Hiszpanii jest nim rok kalendarzowy. Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie kontyngentami „abatimento”, stosowne jest ustanowienie okresów przywozu i okresów księgowania identycznych dla obu krajów, którym odpowiadać będzie rok kalendarzowy. Jednakże by uniknąć nakładania się na siebie poprzedniego i nowego okresu księgowania, należy przewidzieć otwarcie specjalnego kontyngentu dla Portugalii dla drugiego półrocza 2007 r. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od dnia 1 lipca 2007 r.

Ponadto od chwili wprowadzenia uzgodnień dotyczących kontyngentów niektóre specjalne koncesje handlowe na przywóz kukurydzy były przyznawane przez Komisję w ramach preferencyjnych lub niepreferencyjnych uregulowań. Nowe koncesje stosuje się niezależnie od kontyngentów „abatimento”. Obejmują one w chwili obecnej koncesje przyznawane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzającego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (3), Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony (4), zatwierdzonego decyzją Rady i Komisji 2005/40/WE, Euratom (5), Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (6), zatwierdzonej decyzją Rady 2006/580/WE (7), oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 969/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. otwierającego i ustalającego sposób zarządzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z państw trzecich (8).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 138 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 50 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2007 r. dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.2.38), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2120) (1)

 • Dz. U. L138 - 24 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzeniu jednolitego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2099) (1)

 • Dz. U. L138 - 18 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 maja 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2088) (1)

 • Dz. U. L138 - 14 z 200730.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1979)

 • Dz. U. L138 - 13 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii

 • Dz. U. L138 - 12 z 200730.5.2007

  Uzgodnione protokoły między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

 • Dz. U. L138 - 10 z 200730.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zawarcia porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), dotyczących zmiany koncesji dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L138 - 5 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2007 z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L138 - 3 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2007 z dnia 29 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L138 - 1 z 200730.5.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.