Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 33 - Strona 4

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2007-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 33 - Strona 4

Strona 4 z 6

2. EUPOL AFGANISTAN składa się głównie z personelu oddelegowanego przez państwa członkowskie lub instytucje UE. 3. Każde państwo członkowskie lub instytucja UE ponosi koszty związane z oddelegowanym przez siebie personelem, włącznie z kosztami podróży do miejsca rozmieszczenia i z powrotem, wynagrodzeniem, opieką medyczną oraz dodatkami innymi niż diety, dodatki za trudne warunki pracy i za ponoszone ryzyko. 4. W zależności od potrzeb EUPOL AFGANISTAN może również zatrudniać na podstawie umów personel międzynarodowy oraz personel miejscowy. 5. Wszyscy członkowie personelu podlegają zwierzchnictwu odpowiedniego państwa wysyłającego lub instytucji UE oraz wykonują swoje obowiązki i działają w interesie misji. Wszyscy członkowie personelu przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1). Artykuł 8 Status personelu misji EUPOL AFGANISTAN 1. Status personelu misji EUPOL AFGANISTAN w Afganistanie, włącznie z, tam gdzie to odpowiednie, przywilejami, immunitetami i dalszymi gwarancjami niezbędnymi do wypełnienia i sprawnego funkcjonowania misji EUPOL AFGANISTAN ustala się zgodnie z art. 24 Traktatu. Wspierający prezydencję Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel może w jej imieniu negocjować takie umowy. 2. Pastwo członkowskie lub instytucja UE, która oddelegowała członka personelu, jest odpowiedzialna za uregulowanie wszelkich roszczeń związanych z oddelegowaniem wysuniętych przez tego członka personelu lub go dotyczących. Dane państwo członkowskie lub instytucja UE jest odpowiedzialna za wnoszenie powództwa przeciwko oddelegowanemu członkowi personelu. 3. Warunki zatrudnienia oraz prawa i obowiązki międzynarodowego i miejscowego personelu cywilnego są określone w umowach zawartych między szefem misji a członkami personelu. Artykuł 9 Struktura dowodzenia 1. EUPOL AFGANISTAN, będąc operacją zarządzania kryzysowego, ma jednolitą strukturę dowodzenia. 2. KPiB zapewnia kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne. 3. Szef misji kieruje misją i odpowiada za bieżące zarządzanie.


(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/952/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 18).

4. Szef misji składa sprawozdanie SG/WP za pośrednictwem SPUE. 5. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej (SPUE) składa sprawozdanie Radzie za pośrednictwem SG/WP. 6. SG/WP udziela wytycznych szefowi misji za pośrednictwem SPUE. Artykuł 10 Kontrola polityczna i kierownictwo strategiczne 1. KPiB sprawuje, w ramach odpowiedzialności Rady, kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji. Niniejszym Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu. Upoważnienie to obejmuje uprawnienia do zmiany OPLAN i struktury dowodzenia. Obejmuje ono również uprawnienia do podejmowania dalszych decyzji w sprawie powoływania szefa misji. Rada, wspierana przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, decyduje o celach i zakończeniu misji. 2. KPiB w regularnych odstępach czasu przedstawia sprawozdania Radzie. 3. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa otrzymuje od szefa misji sprawozdania w regularnych odstępach czasu. KPiB może w stosownych przypadkach zapraszać szefa misji na swoje posiedzenia. Artykuł 11 Bezpieczeństwo 1. Za bezpieczeństwo EUPOL AFGANISTAN odpowiedzialny jest szef misji. Szef misji sprawuje te obowiązki zgodnie z polityką UE dotyczącą bezpieczeństwa personelu UE rozmieszczonego poza terytorium UE w ramach zadań operacyjnych na mocy tytułu V Traktatu UE i jego dokumentów uzupełniających. 2. Szef misji jest wspierany przez wyższego funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa misji (SMSO), który podlega szefowi misji i który utrzymuje również bliskie stosunki służbowe z Biurem Bezpieczeństwa Rady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 33 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 32 z 200731.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L139 - 30 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Włoch na wdrożenie systemu zbierania i analizy danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2166)

 • Dz. U. L139 - 28 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2165) (1)

 • Dz. U. L139 - 24 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2161)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200731.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/29/WE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (1)

 • Dz. U. L139 - 20 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L139 - 19 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L139 - 17 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L139 - 16 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L139 - 10 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 5 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L139 - 3 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L139 - 1 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.