Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2007-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 3

Pozwolenia na wywóz dotyczące wywozu, w odniesieniu do którego nie wnioskowano o refundację, a które zostały wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i których ważność wygasa po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być zwracane właściwemu organowi krajowemu. W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, w przypadku gdy dokonano wywozu ilości mniejszej niż 95 % ilości wskazanej w pozwoleniu, zabezpieczenie odpowiadające wyżej wymienionym pozwoleniom nie podlega przepadkowi.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 139/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DG AGRI/D/2 – Sektor wołowiny i cielęciny Powiadomienia o pozwoleniach na wywóz wołowiny i cielęciny Nadawca: Data: Państwo członkowskie: Osoba odpowiedzialna: Telefon: Faks: Adresat: DG AGRI/D/2; FAKS: (32 2) 292 17 22 Adres e-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Część A – Powiadomienia piątkowe Okres od .............................................................. do .............................................................

1) Artykuł 13 ust. 1 lit. a) ppkt (i)

Kategoria

Ilość wnioskowana

Miejsce przeznaczenia (1)

(1) Należy stosować kody przeznaczenia podane w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3478/93 (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 32). W przypadku braku takiego kodu należy podać pełną nazwę miejsca przeznaczenia.

2) Artykuł 13 ust. 1 lit. a) ppkt (ii)

Kategoria

Ilość wnioskowana

Miejsce przeznaczenia (1)

(1) Należy stosować kody przeznaczenia podane w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3478/93 (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 32). W przypadku braku takiego kodu należy podać pełną nazwę miejsca przeznaczenia.

3) Artykuł 13 ust. 1 lit. a) pkt (iii)

Kategoria

Ilość objęta wydanym pozwoleniem

Data złożenia wniosku

Miejsce przeznaczenia (1)

(1) Należy stosować kody przeznaczenia podane w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3478/93 (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 32). W przypadku braku takiego kodu należy podać pełną nazwę miejsca przeznaczenia.

31.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/9

4) Artykuł 13 ust. 1 lit. a) ppkt (iv)

Ilość objęta wydanym pozwoleniem

Kategoria

Data złożenia wniosku

Miejsce przeznaczenia (1)

(1) Należy stosować kody przeznaczenia podane w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3478/93 (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 32). W przypadku braku takiego kodu należy podać pełną nazwę miejsca przeznaczenia.

5) Artykuł 13 ust. 1 lit. a) ppkt (v)

Kategoria Ilość wnioskowana Miejsce przeznaczenia (1)

(1) Należy stosować kody przeznaczenia podane w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3478/93 (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 32). W przypadku braku takiego kodu należy podać pełną nazwę miejsca przeznaczenia.

Część B – Powiadomienia miesięczne 1) Artykuł 13 ust. 1 lit. b) ppkt (i)

Kategoria Ilość wnioskowana Miejsce przeznaczenia (1)

(1) Należy stosować kody przeznaczenia podane w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3478/93 (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 32). W przypadku braku takiego kodu należy podać pełną nazwę miejsca przeznaczenia.

2) Artykuł 13 ust. 1 lit. b) ppkt (ii)

Kategoria Ilość niewykorzystana Miejsce przeznaczenia (1) Kwota refundacji

(1) Należy stosować kody przeznaczenia podane w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3478/93 (Dz.U. L 317 z 18.12.1993, str. 32). W przypadku braku takiego kodu należy podać pełną nazwę miejsca przeznaczenia.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 33 z 200731.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L139 - 32 z 200731.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L139 - 30 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Włoch na wdrożenie systemu zbierania i analizy danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2166)

 • Dz. U. L139 - 28 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2165) (1)

 • Dz. U. L139 - 24 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2161)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200731.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/29/WE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (1)

 • Dz. U. L139 - 20 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L139 - 19 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L139 - 17 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L139 - 16 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L139 - 10 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 3 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L139 - 1 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.