Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2007-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 5

Strona 1 z 3
31.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 586/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kwartały. Należy zatem dostosować zasady składania wniosków i wydawania pozwoleń na wywóz obowiązujące w tej nowej sytuacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2 i art. 33 ust. 12,

W celu zapewnienia spójności przydatne jest również dostosowanie w podobny sposób zasad składania wniosków i wydawania pozwoleń na wywóz produktów sektora wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przy przywozie z Kanady.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (2) określiło warunki działania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny.

Państwa członkowskie muszą przekazywać Komisji, raz w tygodniu, w poniedziałki przed godziną 13.00, wnioski o pozwolenia złożone przez podmioty gospodarcze w poprzednim tygodniu. W celu zachowania spójności z przepisami obowiązującymi w sektorze wołowiny i cielęciny właściwe wydaje się również zapewnienie, że w odniesieniu do wołowiny i cielęciny państwa członkowskie powiadamiają w piątek po południu danego tygodnia o wnioskach o pozwolenia złożonych przez podmioty gospodarcze od poniedziałku do piątku danego tygodnia.

(2)

Od początku 2000 r. wywóz wołowiny i cielęciny ulega ciągłemu zmniejszeniu. Wnioski o pozwolenia na wywóz dokonany z refundacją lub bez były między innymi wykorzystywane do monitorowania wywozu wspólnotowego. W obecnych okolicznościach, w celu właściwego zarządzania, nadal konieczne jest monitorowanie rozwoju sytuacji dotyczącej składania wniosków o pozwolenia na wywóz dokonany z refundacją. Natomiast wydaje się, że nie jest już konieczne to samo monitorowanie w odniesieniu do wywozu dokonanego bez refundacji. Dlatego też w celu uproszczenia należy ograniczyć obowiązek przedstawiania pozwoleń na wywóz w przypadku wywozu, w odniesieniu do którego wnioskowano o refundację.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1445/95.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

W następstwie ostatniej zmiany rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2973/79 z dnia 21 grudnia 1979 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (3), roczny kontyngent 5 000 ton świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i cielęciny przeznaczony do wywozu do Stanów Zjednoczonych nie jest już podzielony na

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1445/95 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2006 (Dz.U. L 408 z 30.12.2006, str. 27). (3) Dz.U. L 336 z 29.12.1979, str. 44. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2006 (Dz.U. L 225 z 17.8.2006, str. 21).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 139 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 33 z 200731.5.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/369/WPZiB z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L139 - 32 z 200731.5.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L139 - 30 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Włoch na wdrożenie systemu zbierania i analizy danych epidemiologicznych dotyczących choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2166)

 • Dz. U. L139 - 28 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2165) (1)

 • Dz. U. L139 - 24 z 200731.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2161)

 • Dz. U. L139 - 22 z 200731.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/29/WE z dnia 30 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 96/8/WE w odniesieniu do etykietowania, reklamy oraz prezentacji żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności (1)

 • Dz. U. L139 - 20 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L139 - 19 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory)

 • Dz. U. L139 - 17 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L139 - 16 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L139 - 10 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2007/2008

 • Dz. U. L139 - 3 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L139 - 1 z 200731.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2007 z dnia 30 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.