Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 14 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 16 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 14 POZ 3

20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 46/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 16 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

mierze pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami. Należy również zaprzestać wydawania pozwoleń na przywóz w ramach rozporządzenia (WE) nr 2402/1996 w bieżącym okresie obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz skrobi z manioku objęty kontyngetem, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2402/96, złożony w dniu 16 stycznia 2007 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli podlega wydaniu pozwolenia na ilości objęte wnioskiem pomnożone przez współczynnik przydziału w wysokości 78,635324 %. 2. W bieżącym roku kontyngentowym zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości wnioskowane od dnia 16 stycznia 2007 r. o godzinie 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2402/96 (3) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 10 000 ton i dodatkowy, autonomiczny roczny kontyngent taryfowy na przywóz 5 ton skrobi z manioku (numer porządkowy 09.4064). Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 2402/96 wynika, że wnioski złożone w okresie w dniu 16 stycznia 2007 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 9 wspomnianego rozporządzenia, dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, w jakiej

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). 2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. ( (3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 14. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1884/2006 (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, str. 44).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 14 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L14 - 4 z 200720.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 34/2007 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

  • Dz. U. L14 - 1 z 200720.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 45/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.