Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 14 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 47/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 34/2007 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 14 POZ 4

L 14/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 47/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 34/2007 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz bananów objętych kodem CN 0803 00 19 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W wyniku błędu administracyjnego popełnionego przez właściwe organy krajowe podczas notyfikowania ilości, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1789/2006, współczynnik ten ustalono na zbyt niskim poziomie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2007. Należy zatem odpowiednio zmienić współczynniki przydziału, które należy zastosować w odniesieniu do każdego wniosku,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 34/2007 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Współczynnik przydziału wynoszący 91,209128 % stosuje się do każdego wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz złożonego przez podmioty gospodarcze, o których mowa w tytule II rozporządzenia (WE) nr 1789/2006 w ramach subkontyngentu taryfowego wynoszącego 146 848 ton.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone w państwach członkowskich zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1789/2006 i przekazane Komisji zgodnie z art. 5 wspomnianego rozporządzenia dotyczą ilości większych niż ustalono w jego art. 2 lit. a), czyli 146 848 ton w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, o których mowa w tytule II. Rozporządzeniem (WE) nr 34/2007 (3) Komisja określiła współczynnik przydziału mający zastosowanie do indywidualnych wniosków.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 339 z 6.12.2006, str. 3. (3) Dz.U. L 10 z 17.1.2007, str. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 14 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L14 - 3 z 200720.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w dniu 16 stycznia 2007 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2402/96 dla skrobi z manioku

  • Dz. U. L14 - 1 z 200720.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 45/2007 z dnia 19 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.