Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

Data ogłoszenia:2007-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 3

Strona 1 z 10
1.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 593/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Opłaty pobierane przez Agencję nie powinny negatywnie wpływać na konkurencyjność przedmiotowego przemysłu europejskiego. Ponadto powinny opierać się na podstawach w należyty sposób uwzględniających zdolność wnoszenia wkładów przez małe przedsiębiorstwa. Podstawowym celem Agencji powinno być zapewnienie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, jednakże, wykonując powierzone jej zadania, powinna ona również w pełni uwzględniać ich efektywność pod względem kosztów. Usytuowanie geograficzne przedsiębiorstw na terytoriach państw członkowskich nie może być czynnikiem dyskryminującym. W związku z tym koszty podróży związane z procedurami certyfikacyjnymi prowadzonymi na rzecz takich przedsiębiorstw powinny być sumowane, a następnie dzielone między wnioskodawców. W miarę możliwości wnioskodawca powinien zostać poinformowany o przewidywalnej kwocie do zapłaty za usługę, która będzie świadczona na jego rzecz, a także o zasadach płatności przed rozpoczęciem wykonywania danej usługi. Kryteria służące za podstawę określenia tej kwoty powinny być zrozumiałe, jednolite i publiczne. W przypadku, gdy niemożliwe jest określenie tej kwoty z góry, wnioskodawca powinien być o tym poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania usługi. W takim przypadku jasno sformułowane procedury oceny kwoty, jaką należy zapłacić w miarę wykonywania usługi, powinny zostać ustalone przed jej wykonaniem. Przemysł powinien mieć zapewnioną dobrą przejrzystość finansową i być w stanie przewidzieć koszty opłat, jakie będzie musiał ponieść. Jednocześnie musi być zachowana równowaga między ogólną sumą wydatków poniesionych przez Agencję w celu przeprowadzenia procedur certyfikacyjnych a ogólną sumą wpływów z opłat przez nią pobieranych. Należy zezwolić zatem na przeprowadzenie rocznej rewizji stawek opłat, na podstawie wyników budżetowych i prognoz Agencji. Przed jakąkolwiek zmianą opłat należy skonsultować się z zainteresowanymi stronami. Ponadto Agencja powinna regularnie przedstawiać zainteresowanym stronom informacje o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie obliczane są opłaty. Informacje takie powinny zapewniać zainteresowanym stronom pojęcie zarówno o kosztach poniesionych przez Agencję, jak i o jej produktywności. Taryfy opłat i honorariów ustanowionych w tym rozporządzeniu powinny być oparte na prognozach Agencji dotyczących nakładu pracy i kosztów z nim związanych.


uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (1), a w szczególności jego art. 53 ust. 1,

(7)

po skonsultowaniu się z Zarządem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 488/2005 (2) ustanowiono opłaty i honoraria pobierane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (zwaną dalej „Agencją”).

(2)

Przychody Agencji składają się z wpływów ze Wspólnoty i z europejskich krajów trzecich, będących stroną umów, o których mowa w art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002, opłat wnoszonych przez składających wnioski o certyfikaty i zatwierdzenia wydawane, zachowywane i zmieniane przez Agencję, honorariów z tytułu publikacji, rozstrzygania odwołań, kształcenia oraz wszelkich innych usług świadczonych przez Agencję.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 59 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L140 - 58 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (  Dz.U. L 128 z 16.5.2007)

 • Dz. U. L140 - 55 z 20071.6.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia 22 marca 2007 r. dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE–Albania

 • Dz. U. L140 - 52 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

 • Dz. U. L140 - 49 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zwierząt zarodowych dla ras z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2199) (1)

 • Dz. U. L140 - 47 z 20071.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów siedmiu członków z Grecji i pięciu zastępców członków z Grecji

 • Dz. U. L140 - 44 z 20071.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/31/WE z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie rozszerzenia stosowania substancji aktywnej fostiazatu (1)

 • Dz. U. L140 - 42 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L140 - 40 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L140 - 38 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L140 - 36 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L140 - 34 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L140 - 31 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L140 - 27 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 24 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L140 - 23 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L140 - 21 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L140 - 1 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.