Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 55

Tytuł:

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia 22 marca 2007 r. dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE–Albania

Data ogłoszenia:2007-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 55

Strona 1 z 2
1.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/55

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia 22 marca 2007 r. dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE–Albania (2007/373/WE)


WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Albanii w sprawie wymiany handlowej oraz współpracy handlowej i gospodarczej (zwanej dalej „umową”), która stała się skuteczna z dniem 1 grudnia 1992 r., w szczególności jej art. 18, uwzględniając Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (zwaną dalej „umową przejściową”), podpisaną w dniu 12 czerwca 2006 r., w szczególności jej art. 42 i 43, a także mając na uwadze, że umowa przejściowa weszła w życie w dniu 1 grudnia 2006 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

W posiedzeniach Wspólnego Komitetu w roli obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w przypadku ujęcia w porządku obrad kwestii dotyczących EBI. Wspólny Komitet może wezwać inne osoby, niebędące członkami, do uczestnictwa w posiedzeniach w celu dostarczenia informacji dotyczących poszczególnych kwestii. Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej są informowane o posiedzeniach Wspólnego Komitetu. Artykuł 4 Sekretariat Urzędnik Komisji Europejskiej oraz urzędnik Republiki Albanii występują wspólnie w charakterze sekretarzy Wspólnego Komitetu.

Artykuł 1 Przewodnictwo Wspólnemu Komitetowi przewodniczy przemiennie każda ze stron. Artykuł 2 Posiedzenia Wspólny Komitet odbywa posiedzenia regularnie raz do roku, na przemian w Brukseli i Tiranie. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, możliwe jest zwołanie specjalnych posiedzeń Wspólnego Komitetu, na wniosek którejkolwiek ze stron. Posiedzenia Wspólnego Komitetu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej. Artykuł 3 Delegacje Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie delegacji każdej ze stron.

Artykuł 5 Korespondencja Wszelka korespondencja przewodniczącego Wspólnego Komitetu jest przekazywana do obydwu sekretarzy. Obydwaj sekretarze zapewniają, w stosownych przypadkach, przekazanie korespondencji odpowiednim przedstawicielom Wspólnego Komitetu. Artykuł 6 Porządek obrad 1. Przewodniczący i sekretarze sporządzają tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia nie później niż 15 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia. Tymczasowy porządek obrad obejmuje pozycje, o których wprowadzenie sekretarzom został złożony wniosek nie później niż na 21 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia, z zastrzeżeniem, że z porządku obrad wyłączone są te pozycje, w odniesieniu do których do dnia przedstawienia porządku obrad sekretarze nie otrzymali dokumentacji towarzyszącej.

L 140/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2007

Wspólny Komitet przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Jeżeli strony wyrażą na to zgodę, w porządku obrad można umieścić punkty nieznajdujące się wcześniej w tymczasowym porządku obrad. 2. Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema stronami, skrócić okres ustanowiony w ust. 1, gdy wymaga tego szczególny przypadek. Artykuł 7 Protokół Strona będąca gospodarzem posiedzenia sporządza projekt protokołu z każdego posiedzenia Wspólnego Komitetu. W protokole wskazuje się podjęte decyzje i zalecenia oraz przyjęte wnioski. W terminie dwóch miesięcy następujących po posiedzeniu projekt protokołu przekazywany jest Wspólnemu Komitetowi do zatwierdzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 59 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L140 - 58 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (  Dz.U. L 128 z 16.5.2007)

 • Dz. U. L140 - 52 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

 • Dz. U. L140 - 49 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zwierząt zarodowych dla ras z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2199) (1)

 • Dz. U. L140 - 47 z 20071.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów siedmiu członków z Grecji i pięciu zastępców członków z Grecji

 • Dz. U. L140 - 44 z 20071.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/31/WE z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie rozszerzenia stosowania substancji aktywnej fostiazatu (1)

 • Dz. U. L140 - 42 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L140 - 40 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L140 - 38 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L140 - 36 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L140 - 34 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L140 - 31 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L140 - 27 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 24 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L140 - 23 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L140 - 21 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L140 - 3 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.