Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 141 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

Data ogłoszenia:2007-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 141 POZ 4

Strona 1 z 13
L 141/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 606/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wykazu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 980/2005.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (1), w szczególności jego art. 26, po konsultacji z Komitetem ds. Preferencji Ogólnych, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy wobec tego odpowiednio zmienić wykaz w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 980/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 980/2005 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) zawiera dane dotyczące

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1. (2) Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1.

2.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/5

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Wykaz produktów objętych rozwiązaniem określonym w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) Bez względu na reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej, wyszczególnienie produktów ma być uważane za orientacyjne, przy preferencjach taryfowych ustalonych przez kody CN. W przypadku gdy wskazane są kody »ex« CN, preferencje taryfowe mają być ustalane zarówno na podstawie kodu CN, jak i wyszczególnienia. Wprowadzenie produktów oznaczonych kodem CN oznaczonych gwiazdką podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Wspólnoty. Kolumna »Wrażliwe/Niewrażliwe« dotyczy produktów objętych rozwiązaniem ogólnym (art. 7) oraz szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (art. 8). Produkty te są ujęte jako NS (niewrażliwe dla celów art. 7 ust. 1) lub S (wrażliwe dla celów art. 7 ust. 2). Dla uproszczenia produkty w wykazie są pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, które są zwolnione od cła Wspólnej Taryfy Celnej lub na które cło jest zawieszone.

Wrażliwe/ Niewrażliwe

Kod CN

Opis

0101 10 90 0101 90 19 0101 90 30 0101 90 90 0104 20 10 * 0106 19 10 0106 39 10 0205 00 0206 80 91

Czystej krwi hodowlane osły, i inne, żywe Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi, inne niż do uboju Osły żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi Muły i osłomuły żywe Kozy żywe, hodowlane czystej krwi Króliki domowe żywe Gołębie żywe Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus Wątróbki, zamrożone, z indyków Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsi Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0208 90 55 (oprócz produktów objętych podpozycją 0208 90 70, do których przypis nie ma zastosowania) Żabie udka Mięso z koni, solone, w solance lub suszone Podroby z mięsa wołowego, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienka Podroby z mięsa owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone

S S S S S S S S S

0206 90 91

S

0207 14 91 0207 27 91 0207 36 89

S S S

ex 0208 (1)

S

0208 90 70 0210 99 10 0210 99 59

NS S S

0210 99 60

S

L 141/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 141 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 83 z 20072.6.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2007/252/WSiSW z dnia 19 kwietnia 2007 r. ustanawiającej na lata 2007–2013 program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (  Dz.U. L 110 z 27.4.2007)

 • Dz. U. L141 - 82 z 20072.6.2007

  Sprostowanie do Regulaminu nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej (  Dz.U. L 137 z 30.5.2007)

 • Dz. U. L141 - 80 z 20072.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2007 r. ustalająca orientacyjne przydziały finansowe dla Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2272)

 • Dz. U. L141 - 78 z 20072.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Candida oleophila szczep O do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2213) (1)

 • Dz. U. L141 - 76 z 20072.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia fenitrotionu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2164) (1)

 • Dz. U. L141 - 75 z 20072.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Francji

 • Dz. U. L141 - 74 z 20072.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L141 - 69 z 20072.6.2007

  Drugi protokół dodatkowy do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L141 - 67 z 20072.6.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L141 - 63 z 20072.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/32/WE z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniająca załącznik VI do dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i załącznik VI do dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (1)

 • Dz. U. L141 - 56 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L141 - 53 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 596/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L141 - 49 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 611/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 11 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L141 - 46 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 610/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 10 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L141 - 33 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 609/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L141 - 31 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L141 - 28 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2006/2007 w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L141 - 3 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących handlu produktami rolnymi między Wspólnotą w jej składzie z dnia 31 grudnia 2006 r. a Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L141 - 1 z 20072.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.